Dros y Ffîn : Beyond the Marches - Live : yn fyw

Ffilmiwyd a golygwyg gan : Filmed and edited by

Meinir Siencyn 

Ty Gwerin - beth sy'n digwydd eleni

Tŷ Gwerin 2015 - cartref i'r traddodiadau gwerin mewn Iwrt ysblennydd ar Faes yr Eisteddfod  Genedlaethol ym Meifod, Powys.

Ymunwch â ni i fwynhau rhaglen orlawn o berfformiadau, sesiynau, cyfweliadau a gweithgareddau i'r plant - a  pheidiwch ag anghofio siop trac, sy'n gwerthu casgliad unigryw o CDiau a llyfrau o'r byd gwerin na welwch chi mohonyn nhw yn unman arall!

 

Cliciwch yma i weld y rhaglen llawn

Tocynnau'r Arbrawf Mawr ar werth

Archebwch nawr i ddod ar yr Arbrawf Mawr 2015, penwythnos o hwyl gyda thraddodiadau gwerin - dawns y glocsen, canu a chwarae. Mae mwy o wybodaeth ar dudalen yr Arbrawf Mawr yma, ble rydych yn gallu archebu ar lein.

Cofio Merêd yng Ngwobrau Gwerin Radio 2

Bydd gwobrau yn cael eu cyflwyno i'r diweddar Dr. Meredydd Evans, i Cat Stevens ac i Loudon Wainwright III wrth i Wobrau Gwerin Radio 2 gael ei ddarlledu'n fyw o Gaerdydd heno (22 Ebrill).

Bu farw Merêd ym mis Chwefror yn 95 mlwydd oed. Mae'r BBC yn mynd i'w anrhydeddu gyda Gwobr Traddodiad Da, sy'n cael ei roi i unigolyn sydd wedi gwneud cyfraniad arbennig i gerddoriaeth gwerin y DU.

Fe fydd Cat Stevens - sydd hefyd yn cael ei adnabod fel Yusuf Islam - a Loudon Wainwright yn derbyn gwobrau arbennig am eu cyfraniadau hirdymor i'r diwydiant.

Ymhlith perfformwyr y seremoni yng Nghanolfan Mileniwm Cymru mae 9Bach, sydd wedi'u henwebu am yr albwm orau.

Darllenwch rhagor yma http://www.bbc.co.uk/cymrufyw/32402592

Mae'r erthygl yma yn anrhydeddu bywyd a gwaith Merêd http://www.bbc.co.uk/cymrufyw/32411122

 

Cerddoriaeth am ddim ar lwyfan y Glanfa, Canolfan y Mileniwm:

14:45-15:15  Dan Bettridge

15:45-16:15  Kizzy Crawford

16:45-17:15  Aled Rheon

17:45-18:15  The Gentle Good

18:45-19:15  Plu

Maniffesto ar gyfer y celfyddydau traddodiadol

 

Dros y mis nesaf byddwn yn gweithio ar Adolygiad Buddsoddi Cyngor Celfyddydau Cymru (CCC).  Dyma’ch cyfle chi i ddangos bod angen buddsoddi’n ddigonol yn ein celfyddydau traddodiadol ac mae angen eich mewnbwn arnom ni. ‘Rydym am ddefnyddio’r arolwg hwn i gynnig gweledigaeth ar gyfer ein traddodiadau gwerin, gweledigaeth a fydd yn datblygu dros y deng mlynedd nesaf, gan amlinellu beth ‘rydym ni – y sector – am weld, sut ‘rydym yn bwriadu ei wireddu a phaham mae’n bwysig.

 

Hwn yw’r cam cyntaf mewn ymgynghoriad a fydd yn para blwyddyn.  Yn y lle cyntaf ‘rydym yn gofyn i chi i ddweud wrthon ni beth ‘rydych yn teimlo sy’n bwysig, a beth y dylid ei wneud. Y cam nesaf fydd galw ar bawb sy’n teimlo angerdd am y celfyddydau traddodiadol i ddod at ei gilydd i gynhadledd yn yr hydref. Dyna pan fyddwn yn cyd-gysylltu eich gweledigaeth a chreu cynllun gweithredu ar y cyd.

 

Pwy yw’r sector?

Chi yw’r sector. Os ‘rydych yn darllen hwn mae’n debyg eich bod yn gerddor, yn ddawnsiwr, yn ganwr, yn storïwr, yn aelod o gôr, yn aelod o fand pentre, yn hyrwyddwr, yn glwb gwerin, yn gymdeithas neu’n berson sy’n poeni am ein cerddoriaeth a sydd am ei gweld yn ffynnu. Efallai eich bod yn dad sydd am ddysgu caneuon i’w canu i’w fabi, neu’n fam sydd am basio ‘mlaen ei gallu ar y ffidl i’w phlentyn. Efallai eich bod yn athro sydd am gyflwyno cerddoriaeth draddodiadol mewn ysgolion, neu’n berson sydd am wrando ar ragor o gerddoriaeth werin yn ein theatrau.

 

Sut gallwch chi gyfrannu?

Rhowch wybod i ni beth ‘rydych am weld yn digwydd! Rhannwch eich gweledigaeth am gerddoriaeth draddodiadol gyda ni.  Gall hyn fod yn unrhywbeth ‘rydych yn teimlo angerdd yn ei gylch: timau dawns, Cerdd Dant, cyfleoedd i ddysgu neu i fod yn rhan o Blygain neu sesiwn. Gall hyn fod yn weledigaeth hir-dymor am gynhwysiant cymdeithasol neu’n ganu fel gweithgaredd gymunedol.

 

Llenwch Survey Monkey hon, afonwch ebost atom ni gan ddefnyddio gyfeiriadau ar waelod y dudalen hon, gadewch neges ar ein Tudalen Facebook, trydarwch neu ysgrifennwch lythr at trac, Blwch Post 428 Caerdydd CF11 1DP. Wrth i ni dderbyn eich sylwadau, byddwn yn eu postio ar ein gwefan. Os ‘rydych am fod yn ddi-enw, rhowch wybod i ni. Bydd yr holl sylwadau hyn yn llywio’n cais at Gyngor Celfyddydau Cymru, a byddwn hefyd  yn postio hwn arlein.

 

Bydd angen yr wybodaeth erbyn canol nos, dydd Sul Mai 3ydd 2015 er mwyn i ni allu rhoi trefn arni erbyn dyddiad cau yr adolygiad ar Fai 21ain 2015.

 

Yn yr hydref ‘rydym yn bwriadu galw’r sector cyfan at ei gilydd mewn cynhadledd benwythnos; yn y gynhadledd byddwn yn ystyried y maniffesto ac yn adeiladu strategaeth ar gyfer cerddoriaeth draddodiadol Gymreig fel ein bod yn medru gwau’r themáu hyn ynghyd yn gynllun gweithredu y gall y sector cyfan gydweithio tuag ato.

 

Felly rhowch wybod beth ‘rydych ei angen. Ni fyddwn yn cael y fath gyfle eto am bum mlynedd arall.

Showcases at the Folk Alliance 2015

Artists' Showcase Times and Rooms : Amserau a Lleoliadau Artistiaid.

Receive our Newsletter
 

You can unsubscribe at any time

 

Cysylltwch â ni +

 

  

trac:Traddodiadau Cerdd Cymru/Music Traditions Wales
© trac Registered charity number / Elusen Gofrestredig: 1085422; Company limited by guarantee / Cwmni cyfyngedig drwy warant: 4106014

 

Back to top