Calan Mai: Gwyl werin am ddim yng Nghaerdydd

CalanMaiWMCNewyddion oddi wrth Ganolfan y Mileniwm, Bae Caerdydd:

 

"Rydyn ni’n dathlu dyfodiad yr haf unwaith eto yng Nghanolfan Mileniwm Cymru gyda'n gŵyl cerddoriaeth werin flynyddol am ddim, Calan Mai.

Mae’r ŵyl eleni wedi’i churadu gan yr artist Patrick Rimes o'r band Calan, fydd yn dod â rhai o’r perfformwyr gwerin gorau ynghyd mewn deuddydd o gerddoriaeth, dawnsio a gweithgareddau.

Os na allwch chi ymuno â ni ar y diwrnod, bydd digwyddiadau Calan Mai hefyd yn cael eu darlledu'n fyw ar ein gwefan: wmc.org.uk/gwylio "

Sul 1 Mai
Glanfa | 1.30pm - 7pm | Am Ddim
1.30pm Sgwrs Banel, yn cynnwys cyfarwyddydd trac, Danny KilBride:
'Y sîn werin yng Nghymru – lle nesaf?'
2pm Lowri Evans
3pm Olion Byw
4pm Frank Hennessy a Chyfeillion
5pm Nantgarw
Rhagor o berfformwyr i’w cyhoeddi cyn bo hir.

Llun 2 Mai
Glanfa | 1pm - 6pm | Am Ddim
1pm Kizzy Crawford
2pm Elinor Evans
3pm Carwyn Ellis
4pm Elfen
Rhagor o berfformwyr i’w cyhoeddi cyn bo hir.

Blas: cerddoriaeth werin Gymreig arlein am ddim, 24/7


blas logoErbyn hyn mae gan gerddoriaeth werin Gymreig ei orsaf ‘radio’ arlein ei hun, yn ffrydio traciau drwy’r dydd bob dydd i declyn o’ch dewis chi, a’r cyfan am ddim. Wedi’i greu gan y gwneuthwr ffidlau/cynhyrchydd/cerddor Gerard Kilbride, mae gan y sianel gylchrhestr o bron cant o artistiaid; y rhan fwyaf ohonynt yn draddodiadol, ac o Gymru, a’r cyfan o ddiddordeb i’r rhai sy’n hoff o gerddoriaeth werin o safon sy’n meddu ar flas Cymreig. Mae’r drefn yn esblygu ar hyd yr amser ac, ar hyn o bryd, mae’n cynnwys slotiau dyddiol ar gyfer caneuon, deunydd o’r archifau, cerddoriaeth hollol draddodiadol, canu gwerin newydd a ‘tipyn o bopeth’.


Mae Blas yn brandio ei hun fel yr orsaf sy’n “Pleidio Achos Cerddoriaeth a Cherddorion Gwerin Cymru”, ac yn croesawu cyflwyniadau cerdd oddiwrth rhagor o artistiaid Cymreig. Gallwch wrando arlein yma http://www.folkradiocymru.com/ neu drwy ddefnyddio apiau megis TuneIn neu Reciva

Sesiwn Fach

idris1Datganiad gan Gyfarwyddydd trac, Danny KilBride, ar ran Ymddiriedolwyr a staff trac.
 
Gyda thristwch mawr rhaid i trac nodi bod y Sesiwn Fach, a ddarlledir ar BBC Radio Cymru, wedi dod i ben. O dan arweiniad y cyflwynydd Idris Morys Jones, roedd yn agor ffenestr ar ein traddodiadau, ein cerddorion ac, yn bwysicach oll, ar ein caneuon. Hon oedd yr unig raglen yn yr iaith Gymraeg a oedd yn canolbwyntio ar ein cerddoriaeth frodorol ac a oedd wedi llwyddo i gasglu cynulleidfa fach ond teyrngar o gerddorion a chefnogwyr selog fel ei gilydd. Mae Idris yn unigolyn cwbl broffesiynol ac ‘rydym yn siwr y bydd yn ail-ymuno â’n tonfeydd radio gyda rhaglen sy’n siwtio – mewn modd  llawn cystal - y brwdfrydedd a’r angerdd y mae’n dangos tuag at ddiwylliant Cymreig.

‘Rydym yn deall paham y mae’r BBC wedi dod â’r rhaglen i ben, ond hefyd yn gobeithio gweld newidiadau positif o du Radio Cymru. Mae’r trefniant dros dro gyda Georgia Ruth, sef bod awr o’i rhaglen hi yn canolbwyntio ar Ganu Gwerin, yn sicrhau y bydd o leiaf awr o’n cerddoriaeth i’w chlywed ar ein darlledwr cenedlaethol, ac ar gael ar Radio Player y BBC.

Es i i ymweld â Radio Cymru i drafod y mater dan sylw. ‘Roedden ni am iddynt ddeall na allai trac groesawu colli’r Sesiwn Fach heb wybod bod cynlluniau ar y gweill i sicrhau y bydd cerddoriaeth werin Cymru yn cael ei chlywed ar ein prif ddarlledwr cyfrwng Cymraeg.  Cawson ni drafodaeth eang am gynnwys, rhestrau chwarae a sut y gallwn ddod â cherddoriaeth werin o’r “geto arbenigol” a chynnwys y cyfan yn rhestrau cerdd prif ffrwd yr orsaf. Mae’r sgwrs yn un sy’n parhau, ac mae’r syniadau yn cael eu profi, eu coethi a’u hail-ddychmygu cyn y byddant yn cyrraedd eu ffurf terfynol.  

Mae canran sylweddol o’n cynulleidfa, yn sicr dwbl y gynulleidfa sy’n gwrando ar jazz a phedair gwaith y rhai sy’n mwynhau gwrando ar opera a cherddoriaeth glasurol, yn gwrando ar “gerddoriaeth werin, gwreiddiau a thraddodiadol” ac, yn ein cymunedau iaith Gymraeg, nid yw’r bwlch mesuradwy rhwng Canu Gwerin a genres eraill mor arwyddocaol ag y mae mewn cymunedau o siaradwyr Saesneg oherwydd ein bod ni yn “berchen ar” ein traddodiadau mewn ffyrdd gwahanol. Yn rhannol, mae hyn yn esbonio llwyddiant Tŷ Gwerin, partneriaeth hynod llwyddiannus trac gydag Eisteddfod Genedlaethol Cymru.

Ond mae’n rhaid i ni ddal ati gyda’r gwaith o gynnwys ein traddodiadau yn ein bywyd cenedlaethol ac mae hyn yn golygu dod o hyd i ffyrdd newydd o’u cyflwyno ar Radio Cymru, Radio Wales a’n holl rwydweithiau darlledu. “Ni” y Cymry, beth bynnag yw ein hiaith, yw’r hynaf o gymunedau Ynys Prydain ac mae angen i’n lleisiau ni gael eu clywed mewn ffordd gyfartal.

Gwerinwyr ifanc yn Gwerin Gwallgo – gwyliwch y fideo

 

GwerinGwallgo2016 team pic
Gwerin Gwallgo/Folk Frenzy yw cwrs ieuenctid blynyddol trac ar gyfer cerddorion, cantorion a dawnswyr y glocsen. Roedd cwrs eleni, a gynhaliwyd yng Nghanolfan yr Urdd yng Nglan Llyn ger Llyn Tegid, mor fywiog ag erioed. Gallwch ddarllen rhagor am y cefndir i’r cwrs yma, neu allwch wylio’r fideo i gael blas ar faint o dalent cerddorol sy’n datblygu yma yng Nghymru.

 

Y Darlun Mwy : sgiliau busnes i gerddorion

MariaDrawing

Caerdydd, dydd Sadwrn 26 Mawrth, 10.00 - 4.30

Gweithdy ymarferol gyda cynghorydd busnes, artist a cherddor Dr. Maria Hayes
 
Bydd y cwrs un-dydd hwn yn cynnwys:
•    Ystyried y patrwm gyrfa ar gyfer hunan gyflogaeth creadigol
•    Penderfynu pryd a sut i fod yn hunan-gyflogedig
•    Rheoli amser ac opsiynau gwaith
•    Elfennau busnes
•    Arian – Yswiriant Cenedlaethol, treth a chadw a chyflwyno cyfrifon
•    Marchnata a rhwydweithio

Nodwch os gwelwch yn dda: y traddodir yr hyfforddiant drwy gyfrwng y Saesneg.

D.S. Mae llefydd yn brin: archebwch yma https://event.bookitbee.com/6295/the-bigger-picture-y-darlun-mwy/
Darperir te a choffi; dewch â phecyn cinio

Lleoliad: Cerdd Gymunedol Cymru, Uned 8, 24 Heol Norbury, Caerdydd CF5 3AU

Cerddoriaeth werin o Gymru: barod am gynhadledd Folk Alliance International

FAI2016 slider2

Ym mis Chwefror bydd pedwar o actau mwyaf disglair cerddoriaeth draddodiadol Cymru yn teithio i’r Unol Daleithiau i arddangos eu talentau yng nghynhadledd y Folk Alliance International yn Kansas City. Mae gan Lleuwen Steffan, Plu, The Gentle Good a Calan arddangosfeydd swyddogol yn y digwyddiad enfawr hwn, y ffair fasnach fwyaf ar gyfer cerddoriaeth draddodiadol a gwerin, yng Ngwesty'r Westin, Kansas City. Bydd yr Horizons Suite yn gartref i arddangosfeydd ychwanegol a fydd yn hybu actiau o'r Deyrnas Gyfunol a gwahoddedigion.

Bydd y gynhadledd yn cynnwys dwy fil o arddangosfeydd a gynhelir dros bedwar diwrnod, ac mae’r artistiaid o Gymru a staff trac a fydd yno i’w cefnogi yn rhan o’r ddirprwyaeth Brydeinig - sy’n mynd o dan y faner ‘Gorwelion – Byd o Gerddoriaeth o’r Deyrnas Gyfunol'. Dwedodd Cyfarwyddydd trac Danny KilBride; "mae trac wedi bod yn gweithio ar hyn ers nifer o flynyddoedd – yn mynychu’r gynhadledd, yn adeiladu perthynas gyda chysylltiadau tramor ac yn paratoi’r ffordd i actau o Gymru. ‘Rydym yn edrych ymlaen at rannu peth o’r talent sydd gan Gymru i’w gynnig". Bydd rheolydd trac, Blanche Rowen, yn rhedeg y stondin yn y ffair masnach a bydd Danny yn cyd-rhedeg y FAI Horizons Suite gyda'n partneriaid.

Mae'n ddyledus i haelioni Cyngor Celfyddydau Cymru a Chelfyddydau Rhyngwladol Cymru. Ein partneriaid yn y ddirprwyaeth yw British Underground, sy’n helpu i hyrwyddo cerddoriaeth y Deyrnas Gyfunol dramor, a’r English Folk Dance and Song Society sydd hefyd yn mynd â nifer o actau. Yn y flynyddoedd gynt mae Calan, Olion Byw, Siân James, Gwenan Gibbard, Gwyneth Glyn, Lowri Evans, DnA, a Chris Jones wedi perfformio yn y Horizons Suite.

FAInews calanCalan

Mae Calan yn cyfuno talentau hynod pump cerddor ifanc gan ddod â sain ffres a bywiog i gerddoriaeth draddodiadol Gymreig.  Gyda’u melodïau pefriol ac alawon sy’n gwneud i chi dapio’ch traed, heb sôn am y stepio Cymreig sionc ac egnïol, maen nhw’n carlamu drwy riliau, jigiau ac alawon pibgorn cyn bod y gerddoriaeth yn ymdoddi’n ganeuon hyfryd, hiraethus. Yn ddiweddar maen nhw wedi dychwelyd o ddwy daith fuddugoliaethus yn UDA a Chanada lle y gwerthwyd pob tocyn! www.calanband.com

 

 
FAInews LleuwenLleuwen

Mae’r gantores, cyfansoddwraig a gitarydd Lleuwen Steffan yn canu nid yn unig yn y Gymraeg a’r Saesneg, ond hefyd yn y Ffrangeg a’r Lydaweg. Mae hi wedi perfformio a recordio fersiynau cyfoes o hen emynau Cymreig, disg a ddisgrifiwyd fel ‘yr albwm hynotaf, mwyaf hyfryd ‘rydych yn debyg o’i chlywed’. Cafodd ei halbwm unigol gyntaf ‘Penmon’, a oedd yn ffocysu ar lanw a thrai tirlun Cymru, dderbyniad cynnes ac adolygiadau da yn ryngwladol. Aeth ymlaen i fyw, i weithio ac i recordio ei thrydedd albwm yn Llydaw, gan ennill y Liet Rhyngwladoll (http://liet-international.com) am un o’i chaneuon yn y Lydaweg, Ar Gouloù Bev, cyn dychwelyd i Gymru yn ddiweddar. Gem rhyng geltaidd – peidiwch a’i cholli.  www.lleuwen.com

FAInews GarethThe Gentle Good

The Gentle Good yw enw llwyfan y cyfansoddwr  Gareth Bonello, artist sy’n defnyddio barddoniaeth ac alawon Cymru i greu cerddoriaeth werin fodern hyfryd yn y Gymraeg ac yn Saesneg.
Mae Gareth yn berfformiwr hyblyg a phrofiadol sydd yn aml yn perfformio fel unawdydd ond weithiau gyda band llawn a phedwarawd llinynnol y tu ôl iddo. Yn gitarydd medrus, mae llawer o bobl wedi cymharu ei arddull chwarae cywrain gydag arddull y chwaraewyr mawr adeg afywiad gwerin y Deyrnas Unedig yn y 60au. Yn 2009, cafodd Gareth ei ddewis i berfformio yng ngŵyl y Smithsonian yn Washington, DC. Ers hynny mae wedi perfformio ar draws y byd, o feysydd parcio a thafarndai yn Austin, Tecsas, i berfformiadau unigol yn Neuadd Gyngerdd y Ddinas Waharddedig yn Beijing. www.thegentlegood.com

FAInews PluPlu

Mae’r brawd a dwy chwaer Gwilym, Elan a Marged Rhys, o ardal Eryri yng Ngogledd Cymru, yn chwarae cerddoriaeth werin amgen iaith-Gymraeg, gydag ychydig dinc o ganu gwlad / Americana, ac mae eu harmoni agos 3-rhan yn asgwrn cefn cyson i'w set amrywiol. Yn ogystal â chanu eu defnydd eu hunain, mae Plu yn perfformio fersiynau modern o ganeuon traddodiadol Cymreig. Maen nhw wedi cynhyrchu tair albwm gan gynnwys albwm hyfryd o ganeuon i blant, ac mae Gwilym hefyd yn artist unigol. Mae eu perfformiadau byw yn gyfuniad o gerddoriaeth cain a swyn mympwyol. www.pluband.com

Receive our Newsletter
 

You can unsubscribe at any time

 

Cysylltwch â ni +

 

  

trac:Traddodiadau Cerdd Cymru/Music Traditions Wales
© trac Registered charity number / Elusen Gofrestredig: 1085422; Company limited by guarantee / Cwmni cyfyngedig drwy warant: 4106014

 

Back to top