Ty Gwerin 2016 - beth sy'n digwydd

TyG2015 seshoutside72Mae rhaglen llawn wedi'i pharatoi ar gyfer Tŷ Gwerin 2016, cartref y traddodiadau gwerin mewn iwrt enfawr yn Eisteddfod Genedlaethol 2016 yn y Fenni. Bydd sesiynau, cyngherddau, dawnsio gwerin, y Stomp Gerdd Dant enwog ac wrth gwrs, siop trac yn gwerthu CDau a llyfrau gwerin a thraddodiadol na chewch chi mewn unman arall.

Cliciwch ar y ddolen isod am fanylion llawn ar wefan yr Eisteddfod.

Cliciwch yma i weld yr amserlen.

yr Arbrawf Mawr: penwythnos gwerin, 16-18 Medi 2016

16-18 Medi: BEAM - the Big Experiment yr Arbrawf Mawr

BEAM2015undertreebest72Darpar ddigwyddiad (yn ddibynnol ar dderbyn cyllid digonol) i’w cadarnhau ym mis Gorffennaf:

Penwythnos o draddodiadau gwerin Cymru gyda cherddoriaeth, canu, dawns y glocsen a llawer mwy mewn lleoliad newydd - Y Drindod Dewi Sant yng Nghaerfyrddin, gyda thiwtoriaid offerynnol Stephen Rees, Stacey Blythe, Robert Evans a Sioned Webb. Mae'n bleser mawr i groesawu Linda Griffiths i'r Arbrawf Mawr fel tiwtor Canu Gwerin eleni, ac i'r clocswyr mae gennym Huw Williams a wyneb newydd arall, sef Tudur Phillips.

Bydd rhagor o fanylion yn hwyrach ym mis Gorffennaf. I weld beth oedd ar gael y llynedd, cliciwch yma BEAM2015

Gwledd: Diwrnod i drafod dyfodol y traddodiadau gwerin yng Nghymru

Gwledd2016v2

 

GWLEDD: WEDI'I ORHIRIO
Mae'n ddrwg iawn gennym ni ddweud fod oherwydd y nifer isel o archebion a'r posibilrwydd o weld Cymru yn rownd terfynol y "Euros" erioed rydyn ni'n mynd i ganslo'r digwyddiad ar 10 Gorffennaf. Rydym yn gobeithio trefnu digwyddiad tebyg ar ryw adeg yn y dyfodol.
Rydym yn gobeithio eich gweld yn Nhŷ Gwerin yn yr Eisteddfod.

Gorau canu, cyd ganu!

 

 

--------------------------------------------------------

Gwledd: diwrnod i gynllunio dyfodol y traddodiadau gwerin  ... 10 Gorffennaf yn Aberystwyth

Mae archebu ar agor am ddiwrnod trac i drafod dyfodol y traddodiadau gwerin yng Nghymru yng Nghanolfan y Celfyddydau Aberystwyth ar 10fed Gorffennaf, ac mae croeso cynnes i bawb.

Pynciau i'w trafod

CYFRANOGI

Annog pobl o bob oedran, o ieuenctid hyd at bobl broffesiynol, i ymwneud â cherddoriaeth a dawns draddodiadol – sut? sesiynau? clybiau alawon? sesiynau canu? diwrnodau dawns? pwy sy’n mynd i’w wneud, beth yw rôl trac?

ADDYSG

Sut y gallwn sicrhau bod y celfyddydau traddodiadol yn cael eu cynnwys ar y sylabws fel bod mwy o ymwybyddiaeth – opsiwn amgen i hyfforddiant cerdd glasurol – mewn ysgolion, colegau, sianeli addysg gerddorol ehangach?

CYFLWYNIAD

Lleoliadau a chlybiau gwerin, strwythurau teithio, yn y wlad hon a thramor, beth sydd eisoes yn digwydd, beth ddylai ddigwydd, pwy all gynnig cymorth, beth yw anghenion bandiau, beth yw rôl trac?

EIRIOLI

Dros beth y dylen ni ymgyrchu, pa newidiadau sydd eu hangen, beth yw rôl trac yn hyn oll?

PROFFIL

Ym mha ffordd y gallwn ni godi proffil cerddoriaeth draddodiadol a thraddodiadau Cymru? Pwy all helpu, beth sydd angen i’w wneud, beth yw rôl trac?

Beth arall? Dewch i rannu eich blaenoriaethau.

Ar gyfer pwy mae’r digwyddiad hyn?

Traddiatoriaid! Os ‘dych chi’n canu, yn dawnsio, yn chwarae. Os ‘dych chi’n trefnu gigiau neu’n rhedeg clwb. Os ‘dych chi’n gymdeithas neu’n sesiwn. Os ‘dych chi’n fudiad sy’n gweithio ym myd cerddoriaeth a gyda phobl. Os ‘dych chi’n dysgu pobl i ddawnsio, i chwarae neu i ganu. Os ‘dych chi’n gwmni recordiau, yn gyhoeddwr, yn asiant neu’n gweithio ym myd canu gwerin. Os ‘dych chi’n barti Plygain, yn Barti Cerdd Dant neu’n Barti Dawns. Os ‘dych chi’n cystadlu mewn eisteddfodau. Os ‘dych chi’n chwedleuwr/aig. Os ‘dych chi’n ŵyl neu’n leoliad sy’n ymwneud â chanu gwerin neu os ‘dych chi, yn syml, yn teimlo angerdd dros ein traddodiadau. Os felly, dyma’r lle i chi.

Cewch ragor o wybodaeth yma http://trac-cymru.org/cy/ein-gwaith/gwledd/gwledd-the-future-of-the-tradition-and-the-tradition-of-the-future a byddwn ni'n cyhoeddi'r amserlen llawn yn fuan.

 

Mae'r tocynnau'n costi £10 i oedolion, £40 i sefydliadau (mawr/genedlaethol), yn cynnwys cinio bwffe. Archebwch nawr yma https://event.bookitbee.com/7716/gwledd/.

Calan Mai: Gwyl werin am ddim yng Nghaerdydd

CalanMaiWMCNewyddion oddi wrth Ganolfan y Mileniwm, Bae Caerdydd:

 

"Rydyn ni’n dathlu dyfodiad yr haf unwaith eto yng Nghanolfan Mileniwm Cymru gyda'n gŵyl gerddoriaeth werin flynyddol am ddim, Calan Mai.

Mae’r ŵyl eleni wedi’i churadu gan yr artist Patrick Rimes o'r band Calan, fydd yn dod â rhai o’r perfformwyr gwerin gorau ynghyd mewn deuddydd o gerddoriaeth, dawnsio a gweithgareddau.

Os na allwch chi ymuno â ni ar y diwrnod, bydd digwyddiadau Calan Mai hefyd yn cael eu darlledu'n fyw ar ein gwefan: wmc.org.uk/gwylio "

Sul 1 Mai
Glanfa | 1.30pm - 7pm | Am Ddim
1.30pm Sgwrs Banel, yn cynnwys cyfarwyddydd trac, Danny KilBride:
'Y sîn werin yng Nghymru – lle nesaf?'
2pm Lowri Evans
3pm Olion Byw
4pm Frank Hennessy a Chyfeillion
5pm Nantgarw
Rhagor o berfformwyr i’w cyhoeddi cyn bo hir.

Llun 2 Mai
Glanfa | 1pm - 6pm | Am Ddim
1pm Kizzy Crawford
2pm Elinor Evans
3pm Carwyn Ellis
4pm Elfen
Rhagor o berfformwyr i’w cyhoeddi cyn bo hir.

Blas: cerddoriaeth werin Gymreig arlein am ddim, 24/7


blas logoErbyn hyn mae gan gerddoriaeth werin Gymreig ei orsaf ‘radio’ arlein ei hun, yn ffrydio traciau drwy’r dydd bob dydd i declyn o’ch dewis chi, a’r cyfan am ddim. Wedi’i greu gan y gwneuthwr ffidlau/cynhyrchydd/cerddor Gerard Kilbride, mae gan y sianel gylchrhestr o bron cant o artistiaid; y rhan fwyaf ohonynt yn draddodiadol, ac o Gymru, a’r cyfan o ddiddordeb i’r rhai sy’n hoff o gerddoriaeth werin o safon sy’n meddu ar flas Cymreig. Mae’r drefn yn esblygu ar hyd yr amser ac, ar hyn o bryd, mae’n cynnwys slotiau dyddiol ar gyfer caneuon, deunydd o’r archifau, cerddoriaeth hollol draddodiadol, canu gwerin newydd a ‘tipyn o bopeth’.


Mae Blas yn brandio ei hun fel yr orsaf sy’n “Pleidio Achos Cerddoriaeth a Cherddorion Gwerin Cymru”, ac yn croesawu cyflwyniadau cerdd oddiwrth rhagor o artistiaid Cymreig. Gallwch wrando arlein yma http://www.folkradiocymru.com/ neu drwy ddefnyddio apiau megis TuneIn neu Reciva

Sesiwn Fach

idris1Datganiad gan Gyfarwyddydd trac, Danny KilBride, ar ran Ymddiriedolwyr a staff trac.
 
Gyda thristwch mawr rhaid i trac nodi bod y Sesiwn Fach, a ddarlledir ar BBC Radio Cymru, wedi dod i ben. O dan arweiniad y cyflwynydd Idris Morys Jones, roedd yn agor ffenestr ar ein traddodiadau, ein cerddorion ac, yn bwysicach oll, ar ein caneuon. Hon oedd yr unig raglen yn yr iaith Gymraeg a oedd yn canolbwyntio ar ein cerddoriaeth frodorol ac a oedd wedi llwyddo i gasglu cynulleidfa fach ond teyrngar o gerddorion a chefnogwyr selog fel ei gilydd. Mae Idris yn unigolyn cwbl broffesiynol ac ‘rydym yn siwr y bydd yn ail-ymuno â’n tonfeydd radio gyda rhaglen sy’n siwtio – mewn modd  llawn cystal - y brwdfrydedd a’r angerdd y mae’n dangos tuag at ddiwylliant Cymreig.

‘Rydym yn deall paham y mae’r BBC wedi dod â’r rhaglen i ben, ond hefyd yn gobeithio gweld newidiadau positif o du Radio Cymru. Mae’r trefniant dros dro gyda Georgia Ruth, sef bod awr o’i rhaglen hi yn canolbwyntio ar Ganu Gwerin, yn sicrhau y bydd o leiaf awr o’n cerddoriaeth i’w chlywed ar ein darlledwr cenedlaethol, ac ar gael ar Radio Player y BBC.

Es i i ymweld â Radio Cymru i drafod y mater dan sylw. ‘Roedden ni am iddynt ddeall na allai trac groesawu colli’r Sesiwn Fach heb wybod bod cynlluniau ar y gweill i sicrhau y bydd cerddoriaeth werin Cymru yn cael ei chlywed ar ein prif ddarlledwr cyfrwng Cymraeg.  Cawson ni drafodaeth eang am gynnwys, rhestrau chwarae a sut y gallwn ddod â cherddoriaeth werin o’r “geto arbenigol” a chynnwys y cyfan yn rhestrau cerdd prif ffrwd yr orsaf. Mae’r sgwrs yn un sy’n parhau, ac mae’r syniadau yn cael eu profi, eu coethi a’u hail-ddychmygu cyn y byddant yn cyrraedd eu ffurf terfynol.  

Mae canran sylweddol o’n cynulleidfa, yn sicr dwbl y gynulleidfa sy’n gwrando ar jazz a phedair gwaith y rhai sy’n mwynhau gwrando ar opera a cherddoriaeth glasurol, yn gwrando ar “gerddoriaeth werin, gwreiddiau a thraddodiadol” ac, yn ein cymunedau iaith Gymraeg, nid yw’r bwlch mesuradwy rhwng Canu Gwerin a genres eraill mor arwyddocaol ag y mae mewn cymunedau o siaradwyr Saesneg oherwydd ein bod ni yn “berchen ar” ein traddodiadau mewn ffyrdd gwahanol. Yn rhannol, mae hyn yn esbonio llwyddiant Tŷ Gwerin, partneriaeth hynod llwyddiannus trac gydag Eisteddfod Genedlaethol Cymru.

Ond mae’n rhaid i ni ddal ati gyda’r gwaith o gynnwys ein traddodiadau yn ein bywyd cenedlaethol ac mae hyn yn golygu dod o hyd i ffyrdd newydd o’u cyflwyno ar Radio Cymru, Radio Wales a’n holl rwydweithiau darlledu. “Ni” y Cymry, beth bynnag yw ein hiaith, yw’r hynaf o gymunedau Ynys Prydain ac mae angen i’n lleisiau ni gael eu clywed mewn ffordd gyfartal.

Receive our Newsletter
 

You can unsubscribe at any time

 

Cysylltwch â ni +

 

  

trac:Traddodiadau Cerdd Cymru/Music Traditions Wales
© trac Registered charity number / Elusen Gofrestredig: 1085422; Company limited by guarantee / Cwmni cyfyngedig drwy warant: 4106014

 

Back to top