Trydar Ty Gwerin @traccymru

 

Trydar Ty Gwerin

Dilynwch hanes Ty Gwerin ar Twitter

Croeso i Dy Gwerin yn yr Eisteddfod Genedlaethol

Bydd Ty Gwerin eleni mewn iwrt enfawr - dilynnwch yr arwyddion!

Mae rhaglen gwych yn llawn o weithgareddau: cerddoriaeth fyw, gweithgareddau i'r plant, darlithoedd, sesiynau, siop a chaffi, a mwy! Dyma rhaglen yr wythnos ac i weld ragor o fanylion ar bob dydd, ewch i fowm Ein Gwaith > Eisteddfod 2014 > rhaglen pob diwrnod

Bwrsariau ar gyfer bobl ifanc ym mhenwythnos werin yr Arbrawf Mawr

AneirinDiolch i gyllido hael gan Gyngor Celfyddydau Cymru, eleni mae trac yn gallu cynnig nifer cyfyngedig o lefydd yn BEAM i bobl ifanc am £20 yn unig. Os ydych chi rhwng 14 a 24 gallwch ymgeisio am le â chymorthdal. Efallai eich bod yn gerddor, yn ddawnsiwr neu’n ganwr; efallai eich bod yn berfformiwr proffesiynol sy’n gigian, yn fyfyriwr neu’n dal i fod yn yr ysgol. Fel rhan o'ch cais, gallwch sôn am eich gweithgareddau yn y byd gwerin.

Byddwch yn derbyn eich llety a’ch prydau bwyd, ac yn cael dewis pa ddosbarth bore a pha weithdy prynhawn yr hoffech ymuno â nhw. Cewch y cyfle i dreulio penwythnos llawn dop o weithgareddau gwerin, yng nghwmni pobl o bob oedran, yn dysgu deunydd a sgiliau newydd.

Yn dibynnu ar eich oedran a’ch sgiliau, byddwch yn helpu ni drwy, er enghraifft, arwain sesiwn araf, cynnig gweithdy anffurfiol yn y prynhawn, helpu tu ôl i'r llenni, neu sôn wrth eraill ar y cyfryngau cymdeithasol am eich profiadau. Byddwn yn disgwyl i’n pobl bwrsari i gyfrannu at ein gwaith ni am beth o’r amser.

Cysylltwch â ni ar Mae'r e-bost hwn wedi'i warchod rhag robotiaid sbam. Rhaid i chi alluogi JavaScript i'w weld. am ffurfflen gais; ynddi byddwch yn gallu rhoi rhagor o fanylion amdanoch chi eich hun, ac esbonio pam y byddech chi’n haeddu derbyn lle ar fwrsari. Edrychwn ymlaen at glywed wrthoch!

Mae'r Arbrawf Mawr yn digwydd o 19 - 21 Medi ar Ynys Môn gyda thiwtoriaid yn cynnwys Patrick Rimes o Calan ac Oli Wilson-Dickson o Jamie Smith's Mabon.

Am fwy o wybodaeth ar BEAM, cliciwch yma

Sylwadau ar y newyddion bod cyllid y Sefydliad Cerddoriaeth Gymreig wedi darfod

WMFlogoHoffwn longyfarch y Sefydliad Cerddoriaeth Gymreig am ei waith neilltuol dros y 14 mlynedd ddiwethaf. ‘Rydym wedi gweld Cymru’n trawsnewid ei diwydiant cerdd gyda’i gymorth arbenigol, yn diweddu y llynedd drwy ddenu WOMEX, sioe fasnach fwyaf Cerddoriaeth Byd, i Gaerdydd, gan olygu bod dros £3 miliwn o bunnoedd wedi’i wario yng Nghaerdydd yn unig. Mae’r Sefydliad wedi helpu i droi sîn cerdd yn ddiwydiant cerdd, a gallwn ond diolch iddyn nhw am eu holl waith ysbrydoledig.

Deallwn ein bod yn byw mewn hinsawdd ariannol anodd a bod rhaid mesur pob ceiniog o arian cyhoeddus sy’n cael ei wario yn erbyn yr angen amdano, a bod rhaid i’r llywodraeth gymryd penderfyniadau anodd.

‘Rydym yn poeni y bydd yr arbenigedd amhrisiadwy a’r cysylltiadau ‘rydym wedi eu hadeiladu ar y cyd ar draws y byd yn diflannu pan ddaw’r mudiad i ben. Dros y ddwy flynedd ddiwethaf, ‘rydym wedi bod yn gweithio gyda SCG i ryngwladoli nid yn unig cerddoriaeth draddodiadol, ond holl gerddoriaeth Cymru drwy gydweithio er mwyn datblygu strategaeth hirdymor i sicrhau bod gwir botensial am yrfaoedd cerddorol cynaliadwy a phroffidiol yma yng Nghymru, a bod hynny’n barod  i’w wireddu eleni. Bydd y gwaith hwn yn parhau, ond bydd yn llawer anoddach i’w gynnal hebddyn nhw.

‘Rydym yn cydnabod bod yr angen am y math yma o waith yn dal i fodoli, ac am gynnig ein help i gynnal y dasg bwysig hon.

Darllenwch cyhoeddiad y SCG yma

Gwobr y Loteri Genedlaethol - pleidleisiwch dros 10 Mewn Bws!

Mae’n foddhad aruthrol i ni bod y Loteri Genedlaethol wedi dewis 10 Mewn Bws ar gyfer rownd derfynol eu Gwobrau eleni. Un o ddim ond tri phrosiect o Gymru, a’r unig gynnig o Gymru sydd wedi cyrraedd y rownd derfynol yng nghategori’r Celfyddydau, mae angen eich pleidleisiau ar ein prosiect arloesol ni!

Dewisodd y prosiect ddeg cerddor ifanc o Gymru – rhai yn werinwyr, eraill o gefndir cerddorol gwahanol – eu cyflwyno i rai o’n cynheiliaid traddodiad pwysicaf ac i archifau sain y Llyfrgell Genedlaethol ac Amgueddfa Werin Cymru, Sain Ffagan, ac yna eu herio nhw i gyfansoddi a threfnu albwm o gerddoriaeth werin Gymreig sy’n addas ar gyfer yr 21ain ganrif. Mae’r CD a’r daith sy’n ffrwyth y prosiect wedi derbyn cymeradwyaeth wresog, ac wedi arwain at berfformiadau yng Ngwyliau Sŵn a’r Gelli Gandryll, fel act cynnal i Cerys Matthews. Cynnyrch meddwl ein Swyddog Prosiect, Angharad Jenkins oedd 10 Mewn Bws, a fe’i gyllidwyd gan y Loteri Genedlaethol drwy Gyngor Celfyddydau Cymru.

vote-for-us-wGallwch ddarllen rhagor am ein deg cerddor yma, gwrando ar yr albwm yma ac mae rhestr o fideos a ffilmiwyd ar y daith ddiweddar ar gael yn y dudalen hafan.

Ond y peth pwysicaf oll – cliciwch y botwm i fwrw’ch pleidlais!

Tocynnau'r Arbrawf Mawr 2014 ar werth

Archebwch nawr i ddod ar yr Arbrawf Mawr 2014, penwythnos o hwyl gyda thraddodiadau gwerin - dawnsio, canu a chwarae. Mae mwy o wybodaeth ar dudalen yr Arbrawf Mawr yma, ble rydych yn gallu archebu ar lein.

Receive our Newsletter
 

You can unsubscribe at any time

 

Cysylltwch â ni +

 

  

trac:Traddodiadau Cerdd Cymru/Music Traditions Wales
© trac Registered charity number / Elusen Gofrestredig: 1085422; Company limited by guarantee / Cwmni cyfyngedig drwy warant: 4106014

 

Back to top