AUR II : Hyfforddiant i Gerddorion

Yn galw pob cerddor!

Mae’n bleser gennym hysbysu ail rownd  o ddarlithiau a seminarau undydd yn dilyn rhaglen AUR y llynedd, sy’n edrych ar Grefft y Llwyfan, Sain Byw a Marchnata drwy’r cyfryngau cymdeithasol.

Arweinir bob cwrs undydd gan bobl broffesiynnol yn y diwydiant fydd yn anelu at eich helpu i fod yn fwy effeithiol yn eich gwaith fel cerddor.

Cynhelir y tri digwyddiad/diwrnod yng Ngogledd Cymru yn gynnar yn 2015 dros gyfnod o dri mis gan drafod pynciau a gafwyd yn adborth o’r sesyniau y llynedd

Crefft y lwyfan

Mae pob peth y gwnewch chi ar y llwyfan yn cyfleu rhywbeth amdanoch chi a’ch deunydd. Daw’r gynulleidfa i’ch adnabod chi a’ch cerddoriaeth a’r math o berthynas a greir rhyngoch. Tra bo hwn mor unigryw a chi eich hunan y mae yna gamau syml y gellwch eu dysgu i sicrhau bod sylw’r gynulleidfa wedi ei hoelio arnoch chi. Mi fydd Brian McNeill yn arwain y sesiwn yma - sef arweinydd cwrs cyntaf yr Arbrawf Mawr  ac un sy’n fyd-enwog fel cerddor a chanwr gwerin.

Sain Byw

Fe ddylai fod gennych sgiliau i sicrhau y clywir eich llais a’ch offeryn yn glir mewn unryw fan perfformio. Byddwn yn dangos sut mae system sain yn gweithio, sut i’w gwneud i weithio drosoch a sut i gynhyrchu sain sy’n eich plesio. Byddwn yn trafod sut y gallwch wneud hyn eich hunan, sut mae systemau proffesiyniol yn gweithio a pha fath o offer y dylech eu hystyried wrth brynu system eich hunan.

Arweinir y sesiwn gan Neil Browning o Never mind the Bocs a Cajuns Denbo - cerddor gyda phrofiad oes o berfformio cerddoriaeth o bob math.

Marchnata drwy’r cyfryngau cymdeithasol

 

Disgwylir i ni gyd bellach ddefnyddio Twitter, FaceBook, Bandcamp  a mwy. Bellach mae pawb yn lloffa am gerddoriaeth drwy gyfrifiadur, cliniadur, ffôn boced a thabled. Ydy’r cyfan tybed wedi mynd yn rhy gymhleth? Dim rhagor! Bydd y sesiwn hon yn dangos sut y gallwch chi fod wrth y llyw – pa bryd i drydar, i rannu ar FaceBook, Instagram a sut i’w wneud. Bydd Carl Morris o NativeHQ a Hacio’r Iaith - ymgynghorydd i’r diwidiannau creadigol yn dangos y ffordd yn glir.

Manylion pellach

Mae'r e-bost hwn wedi'i warchod rhag robotiaid sbam. Rhaid i chi alluogi JavaScript i'w weld.

02920318863

Dyddiadau Kizzy Crawford & Tim Chaisson Dates

Tachwedd 10 November Palas San Steffan, Palace of WestminsterLlundain,  London
Tachwedd 12 November

the Chattery, Abertawe : Swansea

Tocynnau Tickets £10.00

Ffôn : tel 01792 473276

Ar lwyfan : Onstage 20:00

ttp://homepage.ntlworld.com/thechattery/

Tachwedd 13 November

Cecil Sharp House, Llundain : London

2 Regent's Park Road, NW1 7AY London

Tocynnau Tickets £12.00

Oddi wrth : From MusicglueTicketline 0844 888 9991

Ar lwyfan : Onstage 20:00

www.cecilsharphouse.org

Tachwedd 14 November

Theatr Pard & Dare Theatre, Treorci : Treorchy

Tocynnau Tickets £12.50

Ffôn : tel 08000 147 111

http://parkdare.rct-arts.org/

Tachwedd 15 November Cynhadledd Association of Festival Organisers Conference
Tachwedd 17 November

Canolfan y MilenniumGlanfa, Wales Millennium Centre, Caerdydd : Cardiff

Wales Millennium Centre, Bute Place, CF10 5AL Cardiff

Yn rhad ac am ddim : Free 

Ar lwyfan : Onstage 13:00

 

 

Partneriaethau Trawsiwerydd

Rydym yn falch iawn i gyhoeddi prosiect trawsiwerydd gyda Music Prince Edward Island ac English Folk Dance and Song Society. Y ffordd orau i helpu cerddorion o wledydd ac ardaloedd bychain i gyrraedd cyfleodd a marchnatau newydd ye helpu ein gylidd. Mae hwn yn gam cyntaf ffurfiol yng nghyfeiriad honno.

Eleni yr ydym yn anfon Kizzy Crawford,un o'n cantorion ac ysgrifennwyr gorau ni i Prince Edward Island, Canada i weithio gyda Tim Chaisson. Mae Kizzy yn un o prosiect Gorwelion 12 ac wedi ymddangos yn Ffwrnes Gerdd; gydweithrediad trac, Cyngor Celfyddydau a and S4C. Mae Tim yn chanwr ac chyfansoddwr o fri sydd yn ymddangos yn rheolaidd ar sioeau TV ac newydd ddod yn ôl o daith llwyddianu o Awstralia.

Byddant yn cyd-ysgrifennu ac wedyn yn gwneud taith byr o arfordir Iwerydd Canada ac wedyn yn mynd i Showcase PEI yn Charlottetown dechrau mis Hydref.

Yma daw taith fychan o Gymru a'r TU fydd yn cwbwlhau gyda chyngerdd arddangos yngyd â Dan Walsh o Loegr a Meaghan Blanchard, PEI yng Nghynhadledd Association of Festival Organisers, Nottingham.

Ein Partneriaid

        

BEAM 2014 Adborth : Feedback

 

Dyma ddau o FEAMwyr wedi sylwi ar eu profiad hwy o'r Arbrawf Mawr 2014.

Here are two of our BEAMers responding to their time at the Big Experiment 2014

Annwyl Blanche, Danny, Angharad

Diolch yn fawr ichi gyd am drefnu penwythnos morwych. Wnaethom i gyd ei fwynhau fel unigolion ac fel teulu. Anghofiais rhoi'r canlynol ar fy ffurflen adborth ac mae Rhian yn teimlo'r un fath.  

Roeddwn yn arbennig o falch o'r ffordd roedd pawb oedd yn gallu siarad Cymraeg yn dewis gwneud union hynny. Roedd y cynsail roeddech chi fel arweinwyr yn ei osod yn "caniatau " i bawb arall dilyn yn yr un modd.  Roedd 'na deimlad o ryddid i siarad Cymraeg heb orfod brwydro am yr hawl i wneud, heb feirniadaeth, na'r teimlad eich bod yn "awkward" wrth dewis gwneud.  Roedd o mor braf cael defnyddio'n hiaith yn naturiol. Yn hynny o beth roedd Yr Arbrawf Mawr yn fodel o sut ddylai digwyddiadau cyhoeddus fod yng Nghymru ac mae 'na le i lawer o fudiadau ddysgu oddi wrthych. 
 
Gwych iawn
Diolch eto

 

To Blanche, Danny and everyone else

Diolch yn fawr indeed for an absolutely wonderful weekend.

There is nothing quite like the atmosphere at these events; can't put my finger on it but the whole place just buzzes. 

I can imagine all the hard work that goes on behind the scenes before we punters just arrive to lap it all up.  Thanks to everyone.

There is something special about the Conwy Centre; combination of a lovely setting and homeliness which really appeals to me, to say nothing of easier access from my home.  Great to hear Welsh spoken all around; so it should be!

Looking forward to next year already.

Best wishes

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beamwyr yn dysgu'r Cadi Ha : BEAMers learning the Cadi Ha

Cerdd Cymru : Music Wales – Seminarau Rhyngwladol

 

Ar ddydd Gwener 12 Medi, bydd Cerdd Cymru : Music Wales  a Llywodraeth Cymru yn cynnal nifer o seminarau i’ch helpu i ganfod y ffeithiau perthnasol am drafod busnes ac arddangos yn rhyngwladol, gan gynnwys yn SXSW, Midem a hefyd cyfarfod paratoi mwy trylwyr ar gyfer WOMEX 14.

Gallwch gofrestru ar gyfer y ddau ddigwyddiad neu ar gyfer un ohonynt YMA. Bydd rhai elfennau yn cael eu ffilmio ac yn cael eu rhannu yn nes ymlaen ar gyfer rhai nad ydynt yn gallu teithio.

GAIR AM WOMEX

Er mwyn adeiladu ar lwyddiant ysgubol WOMEX 13 Caerdydd, mae Cerdd Cymru : Music Wales a Llywodraeth Cymru yn cefnogi dirprwyaeth o artistiaid a busnesau Cymreig sy’n mynychu WOMEX 14, i sicrhau ein bod yn manteisio’n llawn ar y cyfleoedd a ddatblygwyd yng Nghaerdydd y llynedd, i dyfu sector cerddoriaeth Cymru yn rhyngwladol.

Er mwyn paratoi at WOMEX 14 rydym yn cynnal digwyddiad a fydd yn targedu i’ch helpu i wneud y mwyaf o’r farchnad gerddoriaeth byd ryngwladol hon a’r cysylltiadau yr ydym wedi eu llunio. Yn ogystal â chyfarfodydd un-i-un, byddwn yn arwain trafodaeth grŵp lle gall cefnogwyr WOMEX Cymru rannu eu profiadau hyd yma. Dewch draw i ddefnyddio’r cysylltiadau a’r wybodaeth a gynaeafwyd dros y blynyddoedd diwethaf er eich budd chi. Mae croeso hefyd i eraill na fydd yn gallu mynd i WOMEX ddod draw.

Darllen mwy:Cerdd Cymru : Music Wales – Seminarau Rhyngwladol
Receive our Newsletter
 

You can unsubscribe at any time

 

Cysylltwch â ni +

 

  

trac:Traddodiadau Cerdd Cymru/Music Traditions Wales
© trac Registered charity number / Elusen Gofrestredig: 1085422; Company limited by guarantee / Cwmni cyfyngedig drwy warant: 4106014

 

Back to top