Cerddoriaeth werin o Gymru: barod am gynhadledd Folk Alliance International

FAI2016 slider2

Ym mis Chwefror bydd pedwar o actau mwyaf disglair cerddoriaeth draddodiadol Cymru yn teithio i’r Unol Daleithiau i arddangos eu talentau yng nghynhadledd y Folk Alliance International yn Kansas City. Mae gan Lleuwen Steffan, Plu, The Gentle Good a Calan arddangosfeydd swyddogol yn y digwyddiad enfawr hwn, y ffair fasnach fwyaf ar gyfer cerddoriaeth draddodiadol a gwerin, yng Ngwesty'r Westin, Kansas City. Bydd yr Horizons Suite yn gartref i arddangosfeydd ychwanegol a fydd yn hybu actiau o'r Deyrnas Gyfunol a gwahoddedigion.

Bydd y gynhadledd yn cynnwys dwy fil o arddangosfeydd a gynhelir dros bedwar diwrnod, ac mae’r artistiaid o Gymru a staff trac a fydd yno i’w cefnogi yn rhan o’r ddirprwyaeth Brydeinig - sy’n mynd o dan y faner ‘Gorwelion – Byd o Gerddoriaeth o’r Deyrnas Gyfunol'. Dwedodd Cyfarwyddydd trac Danny KilBride; "mae trac wedi bod yn gweithio ar hyn ers nifer o flynyddoedd – yn mynychu’r gynhadledd, yn adeiladu perthynas gyda chysylltiadau tramor ac yn paratoi’r ffordd i actau o Gymru. ‘Rydym yn edrych ymlaen at rannu peth o’r talent sydd gan Gymru i’w gynnig". Bydd rheolydd trac, Blanche Rowen, yn rhedeg y stondin yn y ffair masnach a bydd Danny yn cyd-rhedeg y FAI Horizons Suite gyda'n partneriaid.

Mae'n ddyledus i haelioni Cyngor Celfyddydau Cymru a Chelfyddydau Rhyngwladol Cymru. Ein partneriaid yn y ddirprwyaeth yw British Underground, sy’n helpu i hyrwyddo cerddoriaeth y Deyrnas Gyfunol dramor, a’r English Folk Dance and Song Society sydd hefyd yn mynd â nifer o actau. Yn y flynyddoedd gynt mae Calan, Olion Byw, Siân James, Gwenan Gibbard, Gwyneth Glyn, Lowri Evans, DnA, a Chris Jones wedi perfformio yn y Horizons Suite.

FAInews calanCalan

Mae Calan yn cyfuno talentau hynod pump cerddor ifanc gan ddod â sain ffres a bywiog i gerddoriaeth draddodiadol Gymreig.  Gyda’u melodïau pefriol ac alawon sy’n gwneud i chi dapio’ch traed, heb sôn am y stepio Cymreig sionc ac egnïol, maen nhw’n carlamu drwy riliau, jigiau ac alawon pibgorn cyn bod y gerddoriaeth yn ymdoddi’n ganeuon hyfryd, hiraethus. Yn ddiweddar maen nhw wedi dychwelyd o ddwy daith fuddugoliaethus yn UDA a Chanada lle y gwerthwyd pob tocyn! www.calanband.com

 

 
FAInews LleuwenLleuwen

Mae’r gantores, cyfansoddwraig a gitarydd Lleuwen Steffan yn canu nid yn unig yn y Gymraeg a’r Saesneg, ond hefyd yn y Ffrangeg a’r Lydaweg. Mae hi wedi perfformio a recordio fersiynau cyfoes o hen emynau Cymreig, disg a ddisgrifiwyd fel ‘yr albwm hynotaf, mwyaf hyfryd ‘rydych yn debyg o’i chlywed’. Cafodd ei halbwm unigol gyntaf ‘Penmon’, a oedd yn ffocysu ar lanw a thrai tirlun Cymru, dderbyniad cynnes ac adolygiadau da yn ryngwladol. Aeth ymlaen i fyw, i weithio ac i recordio ei thrydedd albwm yn Llydaw, gan ennill y Liet Rhyngwladoll (http://liet-international.com) am un o’i chaneuon yn y Lydaweg, Ar Gouloù Bev, cyn dychwelyd i Gymru yn ddiweddar. Gem rhyng geltaidd – peidiwch a’i cholli.  www.lleuwen.com

FAInews GarethThe Gentle Good

The Gentle Good yw enw llwyfan y cyfansoddwr  Gareth Bonello, artist sy’n defnyddio barddoniaeth ac alawon Cymru i greu cerddoriaeth werin fodern hyfryd yn y Gymraeg ac yn Saesneg.
Mae Gareth yn berfformiwr hyblyg a phrofiadol sydd yn aml yn perfformio fel unawdydd ond weithiau gyda band llawn a phedwarawd llinynnol y tu ôl iddo. Yn gitarydd medrus, mae llawer o bobl wedi cymharu ei arddull chwarae cywrain gydag arddull y chwaraewyr mawr adeg afywiad gwerin y Deyrnas Unedig yn y 60au. Yn 2009, cafodd Gareth ei ddewis i berfformio yng ngŵyl y Smithsonian yn Washington, DC. Ers hynny mae wedi perfformio ar draws y byd, o feysydd parcio a thafarndai yn Austin, Tecsas, i berfformiadau unigol yn Neuadd Gyngerdd y Ddinas Waharddedig yn Beijing. www.thegentlegood.com

FAInews PluPlu

Mae’r brawd a dwy chwaer Gwilym, Elan a Marged Rhys, o ardal Eryri yng Ngogledd Cymru, yn chwarae cerddoriaeth werin amgen iaith-Gymraeg, gydag ychydig dinc o ganu gwlad / Americana, ac mae eu harmoni agos 3-rhan yn asgwrn cefn cyson i'w set amrywiol. Yn ogystal â chanu eu defnydd eu hunain, mae Plu yn perfformio fersiynau modern o ganeuon traddodiadol Cymreig. Maen nhw wedi cynhyrchu tair albwm gan gynnwys albwm hyfryd o ganeuon i blant, ac mae Gwilym hefyd yn artist unigol. Mae eu perfformiadau byw yn gyfuniad o gerddoriaeth cain a swyn mympwyol. www.pluband.com

Pitsio Perffaith: sut i gynnal trafodaethau gyda gwyliau, asiantwyr a’r cyfryngau

calanstageGweithdy ymarferol ar gyfer cerddorion sy'n perfformio

Caerdydd, Dydd Sadwrn, Ionawr 23ain, 10.00 - 4.30


Diwrnod o hyfforddiant ymarferol yng ngofal Huw Williams (rheolwr y band gwerin Cymreig sydd wedi gwneud cymaint o argraff, Calan) a Steve Groves (cyn-olygydd rhaglenni ac adolygiadau cerdd gyda’r BBC). Bydd yn cynnwys

   • rhwydweithio mewn digwyddiadau cynhadledd
   • cysylltu â gwyliau
   • sicrhau bod pobl yn gwrando ar eich cerddoriaeth a gosod eich stori o flaen y cyfryngau.

Dywed Huw Williams "Roedd rhaid i mi ddysgu fy nghrefft ar yr heol, ond os ydy cerddorion Cymreig yn mynd i ennill y llwyddiant sy’n ddyledus iddynt, mae angen arnynt mwy na thalent. Bydd Steve Groves a finnau'n eich tywys drwy dechnegau syml ond effeithiol a fydd yn gwneud yn siwr bod pobl yn gwrando ar eich cerddoriaeth, ac yn dangos i chi sut mae gwneud y camau dilynol cywir i sicrhau canlyniad llwyddiannus".

Mae gan trac gysylltiadau â FAI (Folk Alliance International), AFO (Association of Festival Organisers), WOMEX, Showcase Scotland/Celtic Connections a’r EFEx newydd (English Folk Expo). Hoffen ni annog artistiaid o Gymru sydd yn awyddus i dderbyn gwaith yn y Deyrnas Gyfunol i feithrin y sgiliau a’r cysylltiadau a fydd yn eu galluogi i fynd â cherddoriaeth Cymru i bedwar ban.

Archebwch eich lle nawr: pris tocyn â chymhorthdal yw £15.  Cliciwch yma i gofrestri
Nodwch os gwelwch yn dda y traddodir yr hyfforddiant drwy gyfrwng y Saesneg
Darperir te a choffi; dewch â phecyn cinio

Lleoliad: Cerdd Gymunedol Cymru
Uned 8, 24 Heol Norbury, Y Tyllgoed, Caerdydd, CF5 3AU

Gwerin Gwallgo: tocynnau i'r cwrs i bobl ifanc ar werth nawr

GG2015 twmp 245x200Ydych chi rhwng 11 a 18 mlwydd oed?

Archebwch nawr ar gwrs trac i bobl ifanc ym mis Chwefror - pedwar diwrnod o chwarae, dawnsio a chanu gwerin gyda thiwtoriaid Gwilym Bowen Rhys, Dan Lawrence, Bethan Rhiannon, Patrick Rimes a Gwenan Gibbard. Cynhelir y cwrs yng nghanolfan yr Urdd Glan-Llyn ar lan Llyn Tegid, a chewch ddarllen rhagor amdano yma.

Dysgwch 'Alaw Cymreig yr Wythnos' gydag Oli Wilson-Dickson

Oli live 245x200Mae Oliver Wilson-Dickson, ffidlwr penigamp sy'n chwarae gyda Jamie Smith's Mabon ac Alaw, wedi dechrau prosiect ble mae’n rhoi alaw draddodiadol o Gymru bob wythnos ar YouTube. Wedi ei recordio’n syml, ac yn aml mewn lleoliadau hardd, mae'n gyfle i glywed alawon cyfarwydd a rhai llai adnabyddus yn glir ac wedi eu cyflwyno yn gelfydd a sensitif gan un o brif ffidlwyr Cymru.

Cewch weld y gyfres 'Alaw Cymreig yr Wythnos' ar dudalen hafan wefan trac ynghyd ag amrywiaeth o ffilmiau cerddorol eraill, neu ymunwch â http://www.fiddle.org.uk/a-welsh-tune-a-week-alaw-cymreig-yr-wythnos/ ar wefan Oli.

Dros y Ffîn : Beyond the Marches - Live : yn fyw

Ffilmiwyd a golygwyg gan : Filmed and edited by

Meinir Siencyn 

Ty Gwerin - beth sy'n digwydd eleni

Tŷ Gwerin 2015 - cartref i'r traddodiadau gwerin mewn Iwrt ysblennydd ar Faes yr Eisteddfod  Genedlaethol ym Meifod, Powys.

Ymunwch â ni i fwynhau rhaglen orlawn o berfformiadau, sesiynau, cyfweliadau a gweithgareddau i'r plant - a  pheidiwch ag anghofio siop trac, sy'n gwerthu casgliad unigryw o CDiau a llyfrau o'r byd gwerin na welwch chi mohonyn nhw yn unman arall!

 

Cliciwch yma i weld y rhaglen llawn

Receive our Newsletter
 

You can unsubscribe at any time

 

Cysylltwch â ni +

 

  

trac:Traddodiadau Cerdd Cymru/Music Traditions Wales
© trac Registered charity number / Elusen Gofrestredig: 1085422; Company limited by guarantee / Cwmni cyfyngedig drwy warant: 4106014

 

Back to top