Maniffesto ar gyfer y celfyddydau traddodiadol

 

Dros y mis nesaf byddwn yn gweithio ar Adolygiad Buddsoddi Cyngor Celfyddydau Cymru (CCC).  Dyma’ch cyfle chi i ddangos bod angen buddsoddi’n ddigonol yn ein celfyddydau traddodiadol ac mae angen eich mewnbwn arnom ni. ‘Rydym am ddefnyddio’r arolwg hwn i gynnig gweledigaeth ar gyfer ein traddodiadau gwerin, gweledigaeth a fydd yn datblygu dros y deng mlynedd nesaf, gan amlinellu beth ‘rydym ni – y sector – am weld, sut ‘rydym yn bwriadu ei wireddu a phaham mae’n bwysig.

 

Hwn yw’r cam cyntaf mewn ymgynghoriad a fydd yn para blwyddyn.  Yn y lle cyntaf ‘rydym yn gofyn i chi i ddweud wrthon ni beth ‘rydych yn teimlo sy’n bwysig, a beth y dylid ei wneud. Y cam nesaf fydd galw ar bawb sy’n teimlo angerdd am y celfyddydau traddodiadol i ddod at ei gilydd i gynhadledd yn yr hydref. Dyna pan fyddwn yn cyd-gysylltu eich gweledigaeth a chreu cynllun gweithredu ar y cyd.

 

Pwy yw’r sector?

Chi yw’r sector. Os ‘rydych yn darllen hwn mae’n debyg eich bod yn gerddor, yn ddawnsiwr, yn ganwr, yn storïwr, yn aelod o gôr, yn aelod o fand pentre, yn hyrwyddwr, yn glwb gwerin, yn gymdeithas neu’n berson sy’n poeni am ein cerddoriaeth a sydd am ei gweld yn ffynnu. Efallai eich bod yn dad sydd am ddysgu caneuon i’w canu i’w fabi, neu’n fam sydd am basio ‘mlaen ei gallu ar y ffidl i’w phlentyn. Efallai eich bod yn athro sydd am gyflwyno cerddoriaeth draddodiadol mewn ysgolion, neu’n berson sydd am wrando ar ragor o gerddoriaeth werin yn ein theatrau.

 

Sut gallwch chi gyfrannu?

Rhowch wybod i ni beth ‘rydych am weld yn digwydd! Rhannwch eich gweledigaeth am gerddoriaeth draddodiadol gyda ni.  Gall hyn fod yn unrhywbeth ‘rydych yn teimlo angerdd yn ei gylch: timau dawns, Cerdd Dant, cyfleoedd i ddysgu neu i fod yn rhan o Blygain neu sesiwn. Gall hyn fod yn weledigaeth hir-dymor am gynhwysiant cymdeithasol neu’n ganu fel gweithgaredd gymunedol.

 

Llenwch Survey Monkey hon, afonwch ebost atom ni gan ddefnyddio gyfeiriadau ar waelod y dudalen hon, gadewch neges ar ein Tudalen Facebook, trydarwch neu ysgrifennwch lythr at trac, Blwch Post 428 Caerdydd CF11 1DP. Wrth i ni dderbyn eich sylwadau, byddwn yn eu postio ar ein gwefan. Os ‘rydych am fod yn ddi-enw, rhowch wybod i ni. Bydd yr holl sylwadau hyn yn llywio’n cais at Gyngor Celfyddydau Cymru, a byddwn hefyd  yn postio hwn arlein.

 

Bydd angen yr wybodaeth erbyn canol nos, dydd Sul Mai 3ydd 2015 er mwyn i ni allu rhoi trefn arni erbyn dyddiad cau yr adolygiad ar Fai 21ain 2015.

 

Yn yr hydref ‘rydym yn bwriadu galw’r sector cyfan at ei gilydd mewn cynhadledd benwythnos; yn y gynhadledd byddwn yn ystyried y maniffesto ac yn adeiladu strategaeth ar gyfer cerddoriaeth draddodiadol Gymreig fel ein bod yn medru gwau’r themáu hyn ynghyd yn gynllun gweithredu y gall y sector cyfan gydweithio tuag ato.

 

Felly rhowch wybod beth ‘rydych ei angen. Ni fyddwn yn cael y fath gyfle eto am bum mlynedd arall.

Showcases at the Folk Alliance 2015

Artists' Showcase Times and Rooms : Amserau a Lleoliadau Artistiaid.

Folk Alliance International 2015


Yr wythnos nesaf bydd cerddoriaeth Gymreig yn teithio i'r Unol Daleithiau i arddangos yng nghynhadledd Folk Alliance International yn Kansas City.

Mae gan Kizzy Crawford, Lowri Evans, Chris Jones a Gwyneth Glyn arddangosfeydd swyddogol yn y digwyddiad enfawr hwn, y ffair fasnach fwyaf ar gyfer cerddoriaeth draddodiadol a gwerin, yng Ngwesty'r Westin, Kansas City. Bydd yr Horizons Suite yn gartref i arddangosfeydd ychwanegol a fydd yn hybu actiau o'r Deyrnas Gyfunol a gwahoddedigion.

Bydd y gynhadledd yn cynnwys dwy fil o arddangosfeydd a gynhelir dros bedwar diwrnod, ac mae’r artistiaid o Gymru a staff trac a fydd yno i’w cefnogi yn rhan o’r ddirprwyaeth Brydeinig - sy’n mynd o dan y faner ‘Gorwelion – Byd o Gerddoriaeth o’r Deyrnas Gyfunol ac Iwerddon'.

Dwedodd Cyfarwyddydd trac Danny KilBride; "mae trac wedi bod yn gweithio ar hyn ers nifer o flynyddoedd – yn mynychu’r gynhadledd, yn adeiladu perthynas gyda chysylltiadau tramor ac yn paratoi’r ffordd i actau o Gymru. ‘Rydym yn edrych ymlaen at rannu peth o’r talent sydd gan Gymru i’w gynnig".

Mae'n ddyledus i haelioni Cronfa Datblygu Diwydiant Cerdd Cyngor Celfyddydau Cymru a Chelfyddydau Rhyngwladol Cymru. Ein partneriaid yn y ddirprwyaeth yw British Underground, sy’n helpu i hyrwyddo cerddoriaeth y Deyrnas Gyfunol dramor, a’r English Folk Dance and Song Society a Generator Ngogledd Iwerddon sydd hefyd yn mynd â nifer o actau.

Ein perfformwyr eleni:

Lowri Evans

Wedi'i disgrifio fel 'talent fawr mewn unrhyw iaith',  ei chlywed ar radio y BBC ac yng ngeiriau Bob Harris o Radio 2 y BBC, yn 'Gantores ac awdures Wych', mae Lowri Evans yn ymdebygu i un o'r darnau bach prin o aur hynny na fyddwn yn dod ar eu traws yn aml, sy'n llochesu yng Nghymoedd Cymru. Wedi'i henwebu fel Artist y Flwyddyn -Cymru, ac wedi perfformio yng nghwmni artistiaid fel Cara Dillon a Martin Simpson, mae ei chaneuon yn dwyn eu lliwiau cerddorol o ystod o ddylanwadau sy'n cynnwys canu gwerin, canu gwlad a'r felan.  www.lowrievansofficial.co.uk

Dydd Mercher 18 - 22.30, Horizons, Regent's Suite, Llawr 5 (539)

Dydd Iau 19 - 00.00, Horizons, Regent's Suite, Llawr 5 (539)

Dydd Sadwrn 21 - 19.00 cyngerdd arddangos swyddogol, Liberty

                            - 22.30 gyda Rosie Hood,  Horizons, Regent's Suite, Llawr 5 (539)

 

Kizzy Crawford

Mae talentau disglair Kizzy yn siwr o'i gwneud yn seren fawr. Yn ddiweddar, aeth trac a hi i Ganada fel rhan o wyl arddangosfeydd Music PEI, a 'dyn ni'n edrych ymlaen at gyflwyno'r artist wir wreiddiol hon i ddirprwyon Folk Alliance.

Dydd Iau 19 - 01.30 at Horizons, Regent's Suite, Llawr 5 (539)

Dydd Sadwrn 21 - 14.30, Horizons, Regent's Suite, Llawr 5 (539)

                           - 19.00 cyngerdd arddangos swyddogol, Roanoke

                           - 00.30, Horizons, Regent's Suite, Llawr 5 (539)

 

 

 

Chris Jones

Mae Chris yn disgrifio'i hun fel 'baledwr gwerin Cymreig sy'n canu caneuon yn Gymraeg ac yn Saesneg, caneuon sy'n deillio o draddodiadau'r Deyrnas Gyfunol a thu hwnt'. Meddai Adam Walton, cyflwynydd BBC Radio Wales “Pan recordiodd Chris sesiwn, gwnaeth harddwch dirodres a hiraethus ei ganeuon – y gwirionedd yn ei lais bariton cyfoethog – ddod â dagrau i lygaid y staff cynhyrchu a’r peirianwyr croengaled.”

Dydd Mercher - 01.30, Horizons, Regent's Suite, Llawr 5 (539)

Dydd Iau 19 - 14.00, Horizons, Regent's Suite, Llawr 5 (539)

Dydd Gwener 20 - 14.30 gyda David Llewellyn at Horizons, Regent's Suite, Llawr 5 (539)

Dydd Sadwrn 21 - gyda Vincent Cross, Horizons, Regent's Suite, Llawr 5 (539)

                         - 21.00 cyngerdd arddangos swyddogol, Roanoke

 

Gwyneth Glyn

“Llais gwych, alawon hyfryd a geiriau anhygoel – dewines wrth ei gwaith”
– Tudur Huws Jones

Dydd Iau 19 - 15.00, Horizons, Regent's Suite, Llawr 5 (539)

Dydd Sadwrn 21 - cyngerdd arddangos swyddogol,  Folk Music Canada

 

 

 

 

Bydd yr Horizons Suite hefyd yn gartref i berfformiadau eraill o'r DG ac Iwerddon, a gwesteion o'r Unol Daleithiau a Chanada, gan gynnwys:

* y canwr-awdur o Aberpennar, David Llewellyn, enillydd Gwobr John Lennon, a sydd erbyn hyn yn byw yn Nashville.

* Darren Eedens, canwr-awdur ifanc o Toronto, sydd ar hyn o bryd yn byw yng Nghaerdydd.

Cwrs newydd i bobl ifanc: archebwch nawr

Ydych chi ym Mlwyddyn 9 - 13?

Archebwch nawr ar cwrs newydd trac i bobl ifanc (13 i 18) ym mis Chwefror - pedwar diwrnod o chwarae, dawnsio a chanu gwerin gyda thiwtoriaid Bethan Rhiannon, Patrick Rimes a Gwenan Gibbard.

 

Cewch fanylion llawn yma

 

Dros y ffin: caneuon gwerin Cymru a Lloegr

PRSf BeyondBordersv2 72dpi

Bydd Dros y Ffin / Beyond The Marches yn dod â rhai o’n cerddorion gwerin cyfoes ifanc gorau ynghyd i archwilio a dathlu hanes a diwylliant cyffredin dwy wlad, Cymru a Lloegr.

Byddant yn dod at ei gilydd ar gyfer cywaith unigryw fydd yn ymchwilio i archifau cenedlaethol y ddwy wlad i ddarganfod caneuon ac alawon traddodiadol sy’n perthyn i’r naill ochr a’r llall i’r ffin a chreu deunydd newydd, a hynny mewn arhosiad preswyl byr yn Nhŷ Newydd, Canolfan Ysgrifennu Cymru a chyn gartref David Lloyd George.

Bydd y criw’n datblygu sioe newydd gan ddefnyddio deunydd, caneuon a gwybodaeth sy’n nodi’r elfennau tebyg ac yn dathlu’r gwahaniaethau yn y defnyddiau a ganfyddant ar eu taith.

Wedyn perfformir Dros y Ffin / Beyond The Marches mewn tri chyngerdd mawr yng Nghanolfan y Celfyddydau Aberystwyth, Canolfan y Mileniwm yng Nghaerdydd a Cecil Sharp House, cartref yr English Folk Dance and Song Society, yn Llundain ym mis Mai 2015.

Bydd y cywaith hwn yn adlewyrchu treftadaeth o wahaniaethau diwylliannol a cherddorol sydd wedi codi uwchlaw ffiniau, ac yn eu cydblethu i greu arddull digymar, gan gynnig cyfle prin i fwynhau darn newydd o hanes cerddorol.

Comisiwn newydd yw Dros y Ffin / Beyond The Marches gan trac a’r English Folk Dance and Song Society. Mae’n cael ei gefnogi gan raglen “Beyond Borders” Sefydliad PRS for Music, rhaglen gyd-gomisiynu a theithio sy’n cael ei rhedeg ar y cyd â Creative Scotland, Cyngor Celfyddydau Cymru, Cyngor Celfyddydau Gogledd Iwerddon a Chyngor Celfyddydau Iwerddon/ An Chomhairle Ealaíon.

 

Y cyngherddau

Sadwrn 2 Mai 2014 - Canolfan Gelfydydau Aberystwyth, 8.00   http://www.aberystwythartscentre.co.uk/cy/node/12734

Sul 3rd Mai - Caerdydd, Canolfan y Mileniwm, 7.30  www.wmc.org.uk/DrosyFfin

Llun 4th Mai - Llundain, Cecil Sharp House, 7.30   http://www.cecilsharphouse.org/component/content/article/21-shared/shared-events/2282-

 

Am yr artistiaid:

Elan Rhys yw prif leisydd y grŵp gwerin cyfoes Plu, sef dwy chwaer a brawd o Gaernarfon sydd wedi saethu i amlygrwydd yn y byd canu Cymraeg. Cyhoeddodd Plu eu halbwm cyntaf yn 2012 a rhyddhawyd y sengl ddigidol ‘Arthur’ yn Ionawr 2014.

Elan yw arweinydd y grŵp nid yn unig ar y llwyfan ond hefyd wrth ysgrifennu’r caneuon. Y dylanwadau arni yw Americana cyfoes, hen ganu gwlad a cherddoriaeth grwpiau Cymraeg y 60au a’r 70au. Mae Plu wedi perfformio mewn sawl gŵyl, gan gynnwys Gŵyl Lyfrau’r Gelli a’r EHZ Festibala yn Ne Ffrainc. Maen nhw wedi recordio sesiwn fyw i’r BBC yn stiwdios enwog Maida Vale hefyd fel rhan o brosiect Gorwelion y BBC.

Yn Rhagfyr 2014, rhyddhaodd Plu ‘Holl Anifeiliaid y Goedwig’, albwm i blant ar label Recordiau Sain – casgliad arbrofol o ganeuon gwreiddiol a fersiynau newydd o ganeuon gwerin
adnabyddus i blant.

https://twitter.com/elanmererid

 

Ffidlwr, pibydd a chyfansoddwr/trefnydd sydd bellach yn byw yng Nghaerdydd yw Patrick Rimes. Cafodd Patrick ei eni a’i fagu ym Methesda yng Ngwynedd, a buan y cafodd ei dynnu i mewn i fyd byrlymus y sesiynau a gweithdai cerddoriaeth draddodiadol ym Mangor, tra’n dal i barhau ei astudiaethau gydag athrawon offerynnol ‘clasurol’. Cafodd ei enwi’n bencampwr ffidlwyr iau Cymru ddwywaith, ac mae’n dal i fod yr unig berson i ennill y Rhuban Glas yn Eisteddfod Môn gyda pherfformiad cerddoriaeth draddodiadol.

Ar ôl cyfnodau’n astudio ym Mhrifysgol Leeds ac yn Janáčkova Akademie Múzických v Brně (y Weriniaeth Siec) mae Patrick ar hyn o bryd yn rhannu ei amser rhwng y Coleg Cerdd a Drama yng Nghaerdydd a gyrfa brysur yn teithio’n rhyngwladol i berfformio.

Fel aelod o Calan, mae wedi mynd â cherddoriaeth Cymru i wyliau o fri, yn cynnwys Caergrawnt, Sidmouth a Cropredy, yn ogystal â theithio Ewrop a’r Unol Daleithiau’n rheolaidd. Wrth weithio gyda Cerys Matthews bu’n chwarae fel unawdydd yng nghyngerdd agoriadol Womex a Proms y BBC, ac yn ddiweddar bu’n gyfarwyddwr cerdd i ddarllediad Nadolig ar y
teledu gan Bryn Terfel.

http://www.cerddcymru.com/land-of-song/patrick-rimes

 

Mae Georgia Ruth Williams, sy’n hanu o Aberystwyth, yn delynores, cantores a chyfansoddwraig caneuon yn y ddwy iaith. Ym mis Mai 2013 rhyddhaodd ei halbwm gyntaf – Week of Pines – ar label Recordiau Gwymon.

Cafodd y brif sengl ‘Week of Pines’ gefnogaeth frwd ar draws y cyfryngau. Cafodd ei henwi fel “Hoff Fand Newydd” Steve Lamacq ar BBC 6 Music, wedi iddi ennill ei “Rebel Playlist” a chael ei gwahodd i fod yn westai ar ei raglen. Dewisodd Jo Whiley y sengl fel ei “Hoff Beth Newydd” yn yr un wythnos ar BBC Radio 2. Hyd yn hyn, mae’r gân wedi cael ei chwarae hefyd gan Gideon Coe, Huw Stephens, Dermot O’Leary a Janice Long ymysg eraill. Perfformiodd Georgia sesiwn fyw hefyd i raglen foreol Lauren Laverne ar BBC 6 Music.

Enillodd Week of Pines Wobr Gerddoriaeth Gymreig 2013 (wedi’i henwebu ochr yn ochr â recordiau gan Neon Neon a Sweet Baboo) a chafodd ei henwebu yng ngwobrau gwerin 2014 BBC Radio 2 (am y ‘Trac Traddodiadol Gorau’ a ‘Gwobr Gorwelion’). Mae Georgia’n cyflwyno rhaglen gerddoriaeth wythnosol ar BBC Radio Cymru.

http://www.georgiaruthmusic.co.uk

 

Brodor o Glastonbury yng Ngwlad yr Haf yw Archie Churchill-Moss, sydd wedi bod yn perfformio o gwmpas Prydain a thu hwnt ers tua 8 mlynedd bellach nes ei fod yn un o chwaraewyr melodeon ifanc gorau Lloegr, ac yntau’n ddim ond 21 oed.

Wedi cael gwersi er yn grwt ifanc gan Andy Cutting, Rob Harbron a Saul Rose ac eraill, mae mewn sefyllfa dda i gario baton y traddodiad diatonig penigamp. Mae gwreiddiau ei ddylanwadau cerddorol yn ymestyn o dde Lloegr i Ewrop gyfan.

Mae’n perfformio’n gyson gydag enillwyr gwobr gwerin ifanc BBC Radio 2, Moore, Moss, Rutter, a chaiff eu hail albwm stiwdio ei rhyddhau yn fuan. Yn sgil hyn mae wedi ymddangos ar BBC Radio 2 a Sky Arts HD. Mae Moore, Moss, Rutter wedi treulio’r 5 mlynedd diwethaf yn teithio ar hyd a lled Lloegr i berfformio yn rhai o wyliau mwyaf Prydain gan gynnwys 2 ymddangosiad yng ngŵyl Glastonbury.

Gellir gweld Archie hefyd yn perfformio gyda’r grŵp Gwerin Llydewig Dragonsfly yn Glastonbury a’r cyffiniau, ac mae’n chwarae melodeons Castagnari.

http://pipe-factory.co.uk/#/archie-churchill-moss/4556653566

 

Storïwr ac ysgrifennwr caneuon llwyddiannus yw David Gibb, yn ogystal â bod y dyn talaf yn Swydd Derby. Ei nod mewn bywyd yw creu cerddoriaeth wych i blant a theuluoedd. Ac yntau’n ddim ond 24 oed, mae ei gerddoriaeth eisoes wedi’i chwarae ar Radio 1, 2, 3, 4 a 6 y BBC, ac mae wedi perfformio yng ngŵyl Glastonbury (a sawl gŵyl arall), chwarae dros 400 o gyngherddau, cael ei enwebu am Wobr Gwerin BBC Radio 2 fel rhan o’r ddeuawd ‘David Gibb & Elly Lucas’, ac ennill gwobr a chlod uchel yng nghystadleuaeth Storïwr Ifanc y Flwyddyn (2011).

http://www.davidgibb.com/

 

Mae Lucy Ward yn artist acwstig o Derby sydd wedi ennill gwobrau. Mae’n chwarae’r gitâr, iwcaleli a chonsertina ond yn ystyried mai ei llais yw ei phrif offeryn. Ar ôl cael ei gitâr gyntaf yn 14 oed mentrodd Lucy i’r clybiau acwstig, a dyna lle y clywodd am y tro cyntaf y gerddoriaeth draddodiadol sydd bellach yn mynd â’i bryd. Wedi’i chyfareddu gan eiriau a storïau’r caneuon traddodiadol, turiodd Lucy ymhellach i fyd canu gwerin, gan ymweld â chlybiau a sesiynau ar hyd a lled y wlad cyn cael ei gofyn i gynnal gigs yn ei henw ei hun. Yn 2009 cyrhaeddodd Lucy rownd derfynol Gwobr Gwerin Ieuenctid y BBC a dydi hi ddim wedi edrych yn ôl ers hynny!

Ar ôl ennill Gwobr Gorwelion am y newydd-ddyfodiad gorau yng Ngwobrau Gwerin BBC Radio 2 yn 2012, mae gyrfa Lucy wedi mynd o nerth i nerth. Yn 2013 cafodd ei henwebu ar gyfer gwobr bwysig Canwr Gwerin y Flwyddyn yng Ngwobrau Gwerin 2014 BBC Radio 2, ac roedd yn un o’r
bobl ieuengaf erioed i gael eu henwebu ar gyfer y wobr arbennig iawn hon.

Cafodd ei halbwm gyntaf ‘Adelphi Has To Fly’ dderbyniad gwresog dros ben gan y beirniaid. Cyhoeddodd MOJO mai Lucy oedd ‘Britfolk’s most vibrant and forthright new young talent’ a chafodd adolygiadau 4 seren gan The Guardian a chylchgrawn Maverick ymysg eraill. Rhyddhawyd ei hail albwm ‘Single Flame’ yn 2013 gan ennyn adolygiadau llawn canmoliaeth eto.

http://www.lucywardsings.com

 

 

 

Receive our Newsletter
 

You can unsubscribe at any time

 

Cysylltwch â ni +

 

  

trac:Traddodiadau Cerdd Cymru/Music Traditions Wales
© trac Registered charity number / Elusen Gofrestredig: 1085422; Company limited by guarantee / Cwmni cyfyngedig drwy warant: 4106014

 

Back to top