Partneriaethau Trawsiwerydd

Rydym yn falch iawn i gyhoeddi prosiect trawsiwerydd gyda Music Prince Edward Island ac English Folk Dance and Song Society. Y ffordd orau i helpu cerddorion o wledydd ac ardaloedd bychain i gyrraedd cyfleodd a marchnatau newydd ye helpu ein gylidd. Mae hwn yn gam cyntaf ffurfiol yng nghyfeiriad honno.

Eleni yr ydym yn anfon Kizzy Crawford,un o'n cantorion ac ysgrifennwyr gorau ni i Prince Edward Island, Canada i weithio gyda Tim Chaisson. Mae Kizzy yn un o prosiect Gorwelion 12 ac wedi ymddangos yn Ffwrnes Gerdd; gydweithrediad trac, Cyngor Celfyddydau a and S4C. Mae Tim yn chanwr ac chyfansoddwr o fri sydd yn ymddangos yn rheolaidd ar sioeau TV ac newydd ddod yn ôl o daith llwyddianu o Awstralia.

Byddant yn cyd-ysgrifennu ac wedyn yn gwneud taith byr o arfordir Iwerydd Canada ac wedyn yn mynd i Showcase PEI yn Charlottetown dechrau mis Hydref.

Yma daw taith fychan o Gymru a'r TU fydd yn cwbwlhau gyda chyngerdd arddangos yngyd â Dan Walsh o Loegr a Meaghan Blanchard, PEI yng Nghynhadledd Association of Festival Organisers, Nottingham.

Ein Partneriaid

        

BEAM 2014 Adborth : Feedback

 

Dyma ddau o FEAMwyr wedi sylwi ar eu profiad hwy o'r Arbrawf Mawr 2014.

Here are two of our BEAMers responding to their time at the Big Experiment 2014

Annwyl Blanche, Danny, Angharad

Diolch yn fawr ichi gyd am drefnu penwythnos morwych. Wnaethom i gyd ei fwynhau fel unigolion ac fel teulu. Anghofiais rhoi'r canlynol ar fy ffurflen adborth ac mae Rhian yn teimlo'r un fath.  

Roeddwn yn arbennig o falch o'r ffordd roedd pawb oedd yn gallu siarad Cymraeg yn dewis gwneud union hynny. Roedd y cynsail roeddech chi fel arweinwyr yn ei osod yn "caniatau " i bawb arall dilyn yn yr un modd.  Roedd 'na deimlad o ryddid i siarad Cymraeg heb orfod brwydro am yr hawl i wneud, heb feirniadaeth, na'r teimlad eich bod yn "awkward" wrth dewis gwneud.  Roedd o mor braf cael defnyddio'n hiaith yn naturiol. Yn hynny o beth roedd Yr Arbrawf Mawr yn fodel o sut ddylai digwyddiadau cyhoeddus fod yng Nghymru ac mae 'na le i lawer o fudiadau ddysgu oddi wrthych. 
 
Gwych iawn
Diolch eto

 

To Blanche, Danny and everyone else

Diolch yn fawr indeed for an absolutely wonderful weekend.

There is nothing quite like the atmosphere at these events; can't put my finger on it but the whole place just buzzes. 

I can imagine all the hard work that goes on behind the scenes before we punters just arrive to lap it all up.  Thanks to everyone.

There is something special about the Conwy Centre; combination of a lovely setting and homeliness which really appeals to me, to say nothing of easier access from my home.  Great to hear Welsh spoken all around; so it should be!

Looking forward to next year already.

Best wishes

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beamwyr yn dysgu'r Cadi Ha : BEAMers learning the Cadi Ha

Cerdd Cymru : Music Wales – Seminarau Rhyngwladol

 

Ar ddydd Gwener 12 Medi, bydd Cerdd Cymru : Music Wales  a Llywodraeth Cymru yn cynnal nifer o seminarau i’ch helpu i ganfod y ffeithiau perthnasol am drafod busnes ac arddangos yn rhyngwladol, gan gynnwys yn SXSW, Midem a hefyd cyfarfod paratoi mwy trylwyr ar gyfer WOMEX 14.

Gallwch gofrestru ar gyfer y ddau ddigwyddiad neu ar gyfer un ohonynt YMA. Bydd rhai elfennau yn cael eu ffilmio ac yn cael eu rhannu yn nes ymlaen ar gyfer rhai nad ydynt yn gallu teithio.

GAIR AM WOMEX

Er mwyn adeiladu ar lwyddiant ysgubol WOMEX 13 Caerdydd, mae Cerdd Cymru : Music Wales a Llywodraeth Cymru yn cefnogi dirprwyaeth o artistiaid a busnesau Cymreig sy’n mynychu WOMEX 14, i sicrhau ein bod yn manteisio’n llawn ar y cyfleoedd a ddatblygwyd yng Nghaerdydd y llynedd, i dyfu sector cerddoriaeth Cymru yn rhyngwladol.

Er mwyn paratoi at WOMEX 14 rydym yn cynnal digwyddiad a fydd yn targedu i’ch helpu i wneud y mwyaf o’r farchnad gerddoriaeth byd ryngwladol hon a’r cysylltiadau yr ydym wedi eu llunio. Yn ogystal â chyfarfodydd un-i-un, byddwn yn arwain trafodaeth grŵp lle gall cefnogwyr WOMEX Cymru rannu eu profiadau hyd yma. Dewch draw i ddefnyddio’r cysylltiadau a’r wybodaeth a gynaeafwyd dros y blynyddoedd diwethaf er eich budd chi. Mae croeso hefyd i eraill na fydd yn gallu mynd i WOMEX ddod draw.

Darllen mwy:Cerdd Cymru : Music Wales – Seminarau Rhyngwladol

Cyhoeddi hyfforddiant newydd i Diwtoriaid Cerddoriaeth Werin Gymunedol

 Tutor-Posters-v5-WEB-Welsh-PRINT-READY.jpg
 
 
 
 
 
Ydych chi’n gerddor traddodiadol? Yn chwilio am gyfleoedd newydd a chyffrous yn ymwneud â dysgu eraill?
 
P’un ai ‘rydych yn berfformiwr sydd am ddysgu sgiliau newydd fel tiwtor, neu eisoes yn diwtor ac am wella eich gwybodaeth a rhannu’r arfer orau gydag eraill, bydd gan y rhaglen hyfforddiant hon, a gynigir gan trac, rhywbeth i’w gynnig i’r mwyafrif o gerddorion traddodiadol.
 
Yn gweithio ochr yn ochr â Cherdd Gymunedol Cymru, bydd ein cwrs pwrpasol yn canolbwyntio ar theori ac ymarfer cerddoriaeth gymunedol drwy gyfrwng gwersi ymarferol a fydd yn cynnwys gwybodaeth benodol o sut i ddarparu gweithdai cerddoriaeth werin yma yng Nghymru. Bydd yr hyfforddiant hefyd yn trafod:
 
Dulliau dysgu
Gwaith grŵp
Bod yn gadarnhaol
Creu deunydd ar gyfer gweithdy
Hyrwyddo dysgu’r cleient
Gwaith rhythm ac offer taro
Grymuso ac arfer orau 
 

.

Mae llawer o gyfleoedd am waith ar gael yng Nghymru ac yn rhyngwladol i diwtor cerddoriaeth draddodiadol. Dyma’ch cyfle chi i ychwanegu gwerth at eich portffolio p’un ai ‘rydych am ddarparu gweithdy mewn gŵyl, cynnal gweithdai ysgol, arwain clybiau alawon neu ddysgu ar gyrsiau preswyl. 
 
Bydd cyfle i gyfranogwyr gael eu hachredu ar Lefel 2 Agored Cymru unwaith eu bod wedi cwblhau’r cwrs.
 

Abertawe - Amgueddfa Genedlaethol y Glannau    http://www.amgueddfacymru.ac.uk/abertawe/

Dyddiadau: 10, 11, 18, 19, 24, 25 Tachwedd & 2 Rhagfyr

10:00 - 16:00

Bangor - leoliad i'w gadarnhau
Dyddiadau: 9, 10, 17, 18, 23, 24, 25 Chwefror
(i'w gadarnhau)
10:00 - 16:00

Cost: Dim ond £120.00 y pen. (cyfradd gyda chymhorthdal).

Mae llefydd yn brin iawn ac yn ddibynnol ar gymeradwyaeth. Mynegwch eich diddordeb nawr:
Mae'r e-bost hwn wedi'i warchod rhag robotiaid sbam. Rhaid i chi alluogi JavaScript i'w weld.
 
 
Abertawe
Strwythur y Cwrs – Sesiynau Hyfforddi
(Efallai bydd newidiadau i’r cynllun isod)
 
 
Dydd Llun Tachwedd 10fed 2014
Sesiwn 1
Cyflwyniad i’r cwrs ac i’r cyfranogwyr.
Cyflwyniad i gerddoriaeth gymunedol: Amrywiol fodelau, dulliau a manteision.
Sut mae pobl yn dysgu – cyflwyniad i ddulliau a hoffderau dysgu.
Profiad gweithdy – bod ag empathi â’r cyfranogwyr; sut mae’n teimlo i oresgyn sialens; rhoi cynnig ar rywbeth newydd.
Rhoi a derbyn adborth
 
Sesiwn 2
Profiad ymarferol:
Bydd y cyfranogwyr yn cynllunio, yn trefnu ac yn arwain sesiwn ddysgu fyr un-i-un.
Matsio’r dysgu i sgiliau ac anghenion pob dysgwr.
Adolygu: bydd y sesiynau dysgu yn cael eu hadolygu ar ffurf adborth a thrafodaeth grŵp, gan ddarparu dysg ar gyfer dysgu grŵp yn nes ymlaen yn y cwrs. 
 
 
 
Dydd Mawrth Tachwedd 11eg
Sesiynau 3 a 4
Gweithdai ymarferol:
Cyflwyniad i’r ystod o ddulliau a ddefnyddir ar hyn o bryd wrth drafod cerddoriaeth gymunedol.
Cyfle i gymryd rhan mewn gemau ac ymarferion sy’n addas i’w defnyddio gyda gwahanol grwpiau ac mewn amgylchiadau amrywiol.
Cyfle i lunio gweithgareddau a deunydd gwreiddiol i’w defnyddio mewn gweithdai.
Datblygu dealltwriaeth o bwysigrwydd addasu deunydd i siwtio grwpiau penodol.
Arwyddbostio i’r we ac adnoddau eraill, a chyfleoedd dysgu pellach.
 
 
 
Dydd Mawrth Tachwedd 18fed
Sesiynau 5 a 6
Hyfforddiant Mari Lwyd
 
 
Dydd Mercher Tachwedd 19eg
Sesiynau 7 a 8
Gwaith rhythm ac offer taro. 
Adeiladau eich sgiliau chi eich hunan, deall y dechneg sylfaenol o chwarae amrywiol offerynnau, twymo lan, syniadau a dulliau ymarferol a gweithio gyda’r rhai sy’n cael trafferth i gadw amser pan maent yn chwarae.
 
 
Dydd Llun Tachwedd 24ain
Sesiwn 9
Sut mae grwpiau’n gweithio:
Rôl arweinydd grŵp
Profiad mewn gweithdy
Adnabod sut y mae’r cyfranogwyr yn teimlo
Delio â sialensiau newydd
 
Sesiwn 10
Gosod egwyddorion cerddoriaeth gymunedol mewn sefyllfa go-iawn.
Rhoi awdurdod
Gweithio'n ddwyieithog
Cynnwys pawb
Creu’r awyrgylch iawn
Sut mae amrywio gweithgareddau er mwyn cadw sylw pawb.
Sut mae rheoli gofod ac offer
 
 
Dydd Mawrth Tachwedd 25ain
Sesiynau 11 a 12
Arfer mewn gweithdy:
Cyfle i arwain gweithdy grŵp byr i weddill cyfranogwyr y cwrs, gyda sesiwn adrodd yn ôl i ddilyn.
Myfyrio ar yr hyn a ddysgwyd.
 
 
Dydd Mawrth Rhagfyr 2
Sesiwn 13
Delio â sefyllfaoedd anodd a all godi mewn gweithdai
Sgiliau bod yn bendant
Cynllunio er mwyn osgoi trafferthion
 
Sesiwn 14
Paratoi ar gyfer asesu
Cynllun gweithredu: Sut i ddefnyddio’r sgiliau a’r wybodaeth a ddysgoch ar y cwrs hwn yn eich gwaith.
 
 
 
Tiwtoriaid
 
Sarah Harman – Prif Diwtor
Mae Sarah yn un o’r rhai a sefydlodd y rhwydwaith i ymaferwyr llais naturiol www.naturalvoice.net, ac mae’n arwain gweithdai yn Ne Ddwyrain a Chanolbarth Cymru, gan gynnwys grwpiau cyson ar gyfer Celfyddydau Anabledd Cymru,  Gwent Arts in Health a Chymdeithas Alzheimer. Mae hi wedi gweithio yn y Deyrnas Gyfunol, yn Awstralia ac yn Sbaen yn dysgu cerddoriaeth y byd, gwerin a thraddodiadol. Mae Sarah yn cyfansoddi ac yn perfformio’n gyson gyda’r pedwarawd ‘The Quiet Ranters’, gyda’r deuawd Gwerin a’r Felan ‘The Blameless Hussies’ a’r ‘Unicorn Singers’. Mae Sarah yn gyon yn darparu sesiynau hyfforddi i diwtoriaid cerddoriaeth gymunedol, ac yn gwneud hynny ar ran Cerdd Gymunedol Cymru.
 
Peter Stacey
Yn enedigol o Abertawe, enillodd Peter radd dosbarth cyntaf gydag anrhydedd o Brifysgol Lerpwl ac yna aeth yn ei flaen i astudio am radd Doethur ym Mhrifysgol East Anglia. Wedi  iddo orffen astudio, dychwelodd Peter i Gymru lle y buodd yn gwneud llawer o waith ym meysydd cerddoriaeth gymunedol, theatr cerdd a therapi cerdd.  Buodd yn perfformio am flynyddoedd lawer gyda’r grwpiau gwerin Cymreig, Cromlech ac Aberjaber. Mae Peter yn gyfansoddwr gweithredol sydd wedi derbyn comisiynau oddiwrth BBC Radio 3, Cerddorfa Genedlaethol Gymreig y BBC, Cantorion Sirenian, Dawns India Cymru a Gwasanaeth Cerdd Sir Gaerfyrddin, ymysg eraill. 
 
Hefyd cawn gwmni:
Laura Bradshaw
a Neil White
 
Sesiwn Mari Lwyd Session o dan arweiniad David Pitt, gydag Angharad Jenkins (trac/Calan)
Mae David Pitt yn artist, yn wneuthurwr ac yn gerddor. Mae’n storïwr ac yn hyrwyddwr gweithdai gweithgareddau creadigol i blant a all gynnwys gwneud mygydau a phypedau, cerfluniau byrhoedlog, cerddoriaeth a geiriau. Mae wedi cyflwyno ei weithdai mewn ysgolion, llyfrgelloedd, i grwpiau cymunedol ac fel hyfforddiant, ac mae ganddo 18 mlynedd o brofiad yn y maes.
Mae hefyd yn gerddor ac yn chwarae’r bâs, wedi teithio’n ryngwladol gyda beirdd a cherddorion ac wedi gweithio fel Cydlynydd Digwyddiadau ac Ymgynghorwr Celf ar brosiectau i blant. Mae wedi bod yn ran o brosiectau amgylcheddol celf ac addysg “Arts in Trust” yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol ac yn meddu ar Dystysgrif Hyfforddwr Proffesiynol CIEH a ddyfarnwyd gan Goleg Busnes Abertawe. 
 
 

Mae Cerdd Gymunedol Cymru wedi bod yn llwyddiannus wrth gynnig hyfforddiant, ac mae dros 500 o bobl wedi cwblhau ei gyrsiau. Mae Trac wedi addasu fformat sefydledig CGC, gyda’r nod o gynhyrchu’r genhedlaeth nesaf o diwtoriaid cerdd werin cymunedol a fydd yn gallu darparu hyfforddiant o ansawdd uchel.

 Dwedodd y gantores a delynores Bethan Nia, sydd wedi mynychu Cwrs Hyfforddi Tiwtoriaid Cerdd Cymunedol:
“Byddwn yn argymell bod unrhywun sydd am weithio ym maes Cerddoriaeth Gymunedol yn dilyn y cwrs hwn. Yn sicr, fe roddodd y cwrs i mi yr offer, y strwythur a’r hyder i ehangu fy nghyfleoedd gwaith ac i sefydlu fy mhrosiectau personol”.
 
 
 

cfmttroundlogo.jpg

Trydar Ty Gwerin @traccymru

 

Trydar Ty Gwerin

Dilynwch hanes Ty Gwerin ar Twitter

Croeso i Dy Gwerin yn yr Eisteddfod Genedlaethol

Bydd Ty Gwerin eleni mewn iwrt enfawr - dilynnwch yr arwyddion!

Mae rhaglen gwych yn llawn o weithgareddau: cerddoriaeth fyw, gweithgareddau i'r plant, darlithoedd, sesiynau, siop a chaffi, a mwy! Dyma rhaglen yr wythnos ac i weld ragor o fanylion ar bob dydd, ewch i fowm Ein Gwaith > Eisteddfod 2014 > rhaglen pob diwrnod

Receive our Newsletter
 

You can unsubscribe at any time

 

Cysylltwch â ni +

 

  

trac:Traddodiadau Cerdd Cymru/Music Traditions Wales
© trac Registered charity number / Elusen Gofrestredig: 1085422; Company limited by guarantee / Cwmni cyfyngedig drwy warant: 4106014

 

Back to top